วันที่ 7 ธันวาคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 0 คน
 ผู้เข้าชม   0  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

สหกรณ์นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ    และสังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์   รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร   หัตถศึกษา   อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือการประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก    รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทาง   อุตสาหกรรม   เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
(2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  หรือปิดกั้นทำนบเหมืองฝาย  จัดระบบการส่งน้ำ  ระบายน้ำและอำนวยการใช้น้ำเพื่อประโยชน์แก่การเกษตร
(3) จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก
(4) รวบรวมผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจัดการขาย หรือ แปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น
(5) จัดให้มีฉางหรือโรงเรือนการเกษตรเพื่อเก็บรักษาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
(6) จัดให้มียานพาหนะขนส่ง  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  หรือปศุสัตว์  เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรสำหรับให้บริการแก่สมาชิก
(7) จัดให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปผลิตผล  หรือเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
(8) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิก  เพื่อการประกอบอาชีพหรือการใช้จ่ายที่จำเป็น
(9) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(10) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(11) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(12) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(13) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(14) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(15) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(16) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
(17) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(18) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก     กลุ่มสตรีสหกรณ์     กลุ่มเยาวชนสหกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ำ   กลุ่มรวมกันผลิต   กลุ่มรวมกันซื้อ   กลุ่มรวมกันขาย   และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ
(19) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งทางการศึกษา  พลานามัย  และทางจิตใจ  ให้เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์เพื่อรวมเป็นสังคมที่มีสันติสุข
(20) ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และ สหกรณ์อื่น   เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(21) การกระทำต่าง ๆ  ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง   จำนำหรือรับจำนำ   ด้วยวิธีอื่นใด   ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(22) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(23) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(24) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707