วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 1 คน
 ผู้เข้าชม   18,701  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ผู้ว่ารราชการจังหวัดน่าน มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ
นโยบายนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

        นายอุกริช   พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันจันทร์ที่  7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่านพอสรุปได้ดังนี้                                     

            แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้

๑.ขอความร่วมมือ ๔ ร่วม

   ๑.ร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

   ๒.ร่วมนำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

   ๓.ร่วมรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ และการช่วยเหลือประชาชนในทุกกลุ่มทุกด้าน เพื่อประชาชนมีทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

   ๔. ร่วม "สร้างเมืองน่าน เป็นบ้านน่าอยู่

             เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

             ร่วมใช้สิทธิเสียงเพื่อประชาธิปไตย

             ร่วมพลังใจรักษาป่า สร้างคุณค่าวัฒนธรรม

            นำปวงประชาชาวน่านสุขอย่างยั่งยืน"

๒. งานเร่งด่วน

    ๑.การแก้ปัญหาเกษตรกรปลูกข้าวโพดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ทั้งการช่วยเหลือเรื่องราคา และการแก้ไขระยะยาว)

    ๒.การบุกรุกตัดไม้ - ทำลายป่า

    ๓.ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

    ๔.การจัดระเบียบสังคม (สถานบันเทิง บ่อนการพนัน เกมส์ การค้ามนุษย์ เป็นต้น)

    ๕.การแข่งขันเรือประเพณี ๓ สายน้ำ (ไทย - ลาว - เวียดนาม)

    ๖.การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

    ๗.การป้องกันไฟป่า และหมอกควัน

    ๘.การส่งเสริม OTOP

    ๙.การส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ -เชิงอนุรักษ์ - เชิงศิลปวัฒนธรรม

   ๑๐.การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการที่อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

   ๑๑.งานกาชาดจังหวัดน่าน

   ๑๒.การส่งเสริมการค้า ความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาว

๓.เครื่องมือในการทำงาน

    ๑.การใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเป็นแกนกลางประสานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มอาเซียน และยุทธศาตร์ระดับรากหญ้า ระดับหมู่บ้าน ตำบล และท้องถิ่นทุกระดับ

    ๒.การบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย

๔.ข้อคิดแด่มิตรทั้งหลาย

               ใช่หวังเพียงเฟื่องฟุ้ง           จึงได้มุ่งเข้าอาสา

               ใช่หวังเพียงแสวงหา           เพื่อนำมาประโยชน์ตน

               แท้จริงหมู่มวลมิตร             พึงได้คิดสะกิดตน

               สร้างประโยชน์ให้มวลชน      คือตัวตนที่ควรเป็น

 

 

 
วันที่ : 14 ต.ค. 2556


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707