วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 2 คน
 ผู้เข้าชม   18,665  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

สกก.ท่าวังผา นำร่องขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
คัดข่าวจาก นสพ. สยามรัฐ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553

    

     สหกรณ์การเกษตรท่าวังผาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511  เป็นประเภทสหกรณ์ "การธนกิจ"  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2516 หมายเลขทะเบียน  กสก.8/2516   มีคณะผู้จัดตั้ง 12 คน นำโดยนายยงยุทธ   แววหงษ์  มีสมาชิกแรกตั้ง 9 กลุ่มจำนวน 242 คน มีทุนดำเนินงานครั้งแรก 12,100 บาท ต่อมาเมื่อทางราชการได้จัดประเภทสหกรณ์ใหม่ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์การเกษตร"  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.2516 

     สำนักงานครั้งแรกเช่าอยู่บ้านเลขที่ 91  หมู่ที่ 1   ถนนวรนคร  ตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ต่อมาย้ายมาเช่าอยู่บ้านของนายยงยุทธ  แววหงษ์   เลขที่ 405 หมู่ที่ 9  ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน   และได้ย้ายมาอยู่ฉางเอนกประสงค์ตั้งแต่ปี 2520 - 2531  กระทั่งทางสหกรณ์ได้ก่อสร้างสำนักงานใหม่  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531  สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2531 และทำพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ตลอดจนย้ายมาอยู่สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2532   มาจนถึงปัจจุบัน บริหารงานโดยคณะกรรมการชุดนายสุทัศน์  อุทธิยา ประธานกรรมการ ภายใต้วิสัยทัศน์ " เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกพร้อมชุมชน เน้นบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี และมีความเป็นเลิศด้านผู้นำสหกรณ์  "      

     นับถึงปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2552  นับเป็นปีที่ 36 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด  มีสมาชิก ทั้งสิ้น  5,644 คน  แยกเป็นสมาชิกสามัญ 3,855  คน และสมาชิกสมทบ 1,789  คน  อยู่ทุกอำเภอในจังหวัดน่าน  สมาชิกสามัญแบ่งออกเป็น 37 กลุ่ม สังกัด 59  หมู่บ้าน ในท้องที่ 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าวังผา  ตำบลศรีภูมิ  ตำบลป่าคา  ตำบลตาลชุม ตำบลริม   ตำบลจอมพระ  ตำบลผาตอ  ตำบลผาทอง และตำบลแสนทอง     

     ส่วนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ได้มีการบริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรแก่สมาชิก การรับฝากเงิน การจัดหาสินค้า ปัจจัยการผลิต หรือสิ่งของที่จำเป็นมาจำหน่ายให้กับสมาชิก การส่งเสริมและให้บริการแก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจัดการขาย การแปรรูปผลผลิตออกจำหน่าย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด 8 หัวจ่าย และร้านค้าศูนย์กลาง โดยสหกรณ์ มีฉางอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 500  เกวียน 2 หลัง และโกดังเก็บสินค้า 2 หลัง โรงดองผลิตผลการเกษตร ขนาดความจุ 3×3×3 เมตร จำนวน 60 บ่อ  พร้อมอุปกรณ์ ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจำตำบล พร้อมอาคารสำนักงาน ฉาง ลานตาก จุดตรวจสอบเครื่องชั่ง ขนาด 40 ตัน และอุปกรณ์ สำนักงานในพื้นที่ 14/-/11  ไร่ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ,  ปุ๋ยหมัก พร้อมอุปกรณ์การผลิตครบชุด ไว้ให้บริการสมาชิก

     ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา  5  ปี ที่ผ่านมา สมาชิกถูกระตุ้นต่อมความอยากจากนโยบายประชานิยม จนเพิ่มภาระค่าครองชีพในทุก ๆ ด้าน มีการบริโภคเกินความพอดี จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สมาชิกบางส่วนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น   ซึ่งเรื่องนี้ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ได้ตระหนักดี และเพื่อเป็นการสนับสนุนวาระแห่งชาติของรัฐบาลในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงได้มีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจสหกรณ์   โดยมีเป้าหมายต้องการให้สมาชิกลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง และมีครอบครัวที่เข้มแข็งและเป็นสุข ภายใต้หลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้สมาชิกพึ่งตนเองให้มากที่สุด                                                                            

     ในปี 2551  สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา  จำกัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์นำร่องในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เป็นแห่งแรก และเป็นการนำร่องของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ซึ่งโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เป็นโครงการ ต่อเนื่อง  5 ปี (ปี 2551 - 2555) ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ได้มีการขับเคลื่อนตามแนวทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์                                                                    

     และในอนาคต สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด มีการวางโครงการที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนำไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

     การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมพลังให้ประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย

 
วันที่ : 3 ก.ค 2553


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707