วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 2 คน
 ผู้เข้าชม   18,630  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์(CQA)
Cooperative Quality Award : CQA

ความเป็นมา

 

1.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพชีวิตในประเทศต่าง ๆ

                                ในช่วงทศวรรษ 1980 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคู่ค้าในผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท สภาพการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความพยายามที่จะปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยระดมสมองผู้บริหารและนักวิชาการระดับแนวหน้าของประเทศ เพื่อกำหนดองค์ประกอบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และวางเป็นกรอบแนวทางการบริหารองค์กรที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างมีประสิทธิผล  กรอบดังกล่าวประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินตนเอง 7 ด้าน  ใช้ชื่อว่า  Malcolm Baldrige National Quality Award (MIBNQA) ซึ่งนับตั้งแต่ได้มีการกำหนดใช้ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดทุกประเภท  ทั้งองค์กรธุรกิจเอกชน  องค์กรการศึกษา  สาธารณสุข  และองค์กรราชการภาครัฐ  ตลอดจนหน่วยงานด้านทหาร ทั้งองค์กรที่แสวงหากำไรและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

                                หลักการสำคัญของแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  คือ  การส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ มีการประเมินตนเองและปรับปรุงการบริหารจัดการที่ยังด้อยหรือต่ำกว่าเกณฑ์ให้ดีขึ้นตามกรอบแนวทาง   ซึ่งปัจจุบันผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นับแต่ปี  ค.ศ.  1987 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้นำแนวทางดังกล่าว ประยุกต์และพัฒนาเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพของแต่ละประเทศ  อาทิ  ในปี 1988  ประเทศออสเตรเลีย  กำหนด  Australian  Business  Excellence  Award  สหภาพยุโรป กำหนด European  Quality  Award  ในปี 1989  ประเทศสิงคโปร์กำหนด Singapore  Quality  Award  เมื่อปี 1994  และประเทศญี่ปุ่นก็มี  Japan  Quality  Award  ในปี  1995

 

2.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย

                                                รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand  Quality  Award  : TQA)  เริ่มต้นขึ้นเมื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่  5  กันยายน  2539  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทยหลังจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศไทย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเผยแพร่  สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคการผลิตและบริการ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ  ซึ่งเมื่อใดองค์กรนั้น ๆ มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานสากลก็จะได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์เกียรติคุณและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ผลักดันองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ  นำไปประยุกต์  เพื่อให้ประสบผลเช่นเดียวกัน ด้วยวิธีการเช่นนี้แบบอย่างของแนวทางการปฏิบัติที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จก็จะถูกเผยแพร่และนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้

 

3.  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

                                สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำหลักเกณฑ์ และแนวคิดตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย  (Thailand Quality Award ) มาปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรส่วนราชการที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากลก็จะได้รับมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality  Award หรือ PMQA)  ปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกระบวนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

4.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการบริหารจัดการสหกรณ์

                                กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์  ทั้งในส่วนของการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีมาตรฐานทัดเทียมระบบสากล  และการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้เกี่ยวข้องในปี  พ.ศ.2549  ได้มีการศึกษาข้อมูลร่วมกับที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เกี่ยวกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาปรับใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการและการตรวจประเมินสหกรณ์ โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ทุกระดับ ภายหลังจากนั้นได้นำเสนอแนวคิดดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  บนพื้นฐานของความสมัครใจของแต่ละสหกรณ์ที่ปรารถนาจะปรับปรุงการบริหารจัดการของตนเอง  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะทำหน้าที่บูรณาการบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินงาน  กำหนดเกณฑ์และกระบวนการตัดสินรางวัล  ตลอดจนแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน การให้ความรู้และกระตุ้นให้องค์กรนำเกณฑ์ไปใช้  การให้คำแนะนำและฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาการ  การจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนงบประมาณ

                                กระบวนการพัฒนาดังกล่าวกำหนดระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.  2552-2556)

                                ระยะที่ 1  Short  Term  :  ช่วงของการรณรงค์ (1 ปี)

                                การพัฒนาสหกรณ์นำร่อง โดยคัดเลือกจากสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีในแต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่มีอยู่เดิมจัดการสัมมนาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานที่ดีของสหกรณ์นำร่องแต่ละแห่ง จัดทำ Benchmark เพื่อการเปรียบเทียบและจัดทำฐานข้อมูลของวิธีการปฏิบัติงานที่ดีของสหกรณ์ตัวอย่างเพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านกิจกรรม/สื่อต่าง ๆ  รณรงค์ให้มีการนำวิธีปฏิบัติที่ดีไปปรับปรุงการดำเนินงานโดยเลือกหัวข้อที่จะปรับปรุงได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ  และจะไม่มีการประเมินด้วยคะแนนในช่วงนี้

                                ระยะที่  2  Medium  Term  : ช่วงปรับปรุง-ผลักดัน (2-4 ปี)

                                การขยายผลการพัฒนากับกลุ่มสหกรณ์อื่น ๆ ให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมฯ และ สหกรณ์นำร่องเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารคุณภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและสร้างให้เกิดวิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อขยายผลไปยังสหกรณ์อื่น ๆ พัฒนากลไก TQM  ทั้งในระดับสหกรณ์และระดับชาติ  รวมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสหกรณ์

                                ระยะที่  3  Long Term  : สหกรณ์ที่เป็นเลิศ (4 ปีขึ้นไป)

                                การพัฒนาสหกรณ์ให้เข้าสู่ความเป็นเลิศ  โดยการเตรียมกลไกดำเนินการและให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลสหกรณ์คุณภาพแห่งชาติ  (CQA)  เพื่อตรวจประเมินสหกรณ์ มอบรางวัลแก่สหกรณ์ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ การสัมมนาเผยแพร่ความรู้ การประชาสัมพันธ์ โฆษณาให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

4.1  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์

                                1.  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง

                                2.  เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล  โดยประยุกต์ใช้กลไกแนวทางการบริหารคุณภาพโดยรวม  (Total Quality  Management : TQM)          

                                3.  เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ  สามารถใช้ในกระบวนการตัดสินรางวัลสหกรณ์คุณภาพแห่งชาติ  (Cooperative  Quality  Award  :  CQA)

                                4.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ตรวจประเมิน ให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล

                                5.  เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถนำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จ  เพื่อเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์อื่นนำไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

 

4.2  ประโยชน์

                                สหกรณ์ที่สนใจจะนำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นมาตรฐานสากลโดยนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนาขึ้นมาเป็นกรอบการเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการที่องค์กรของตนเป็นอยู่จะได้รับประโยชน์ทุกขั้นตอน  นับตั้งแต่การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง  (Self-Assessment) ในขั้นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารของสหกรณ์ได้ทราบว่า สหกรณ์ของตนยังมีความบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงองค์กรให้สามารถจัดบริการที่ดีแก่ลูกค้า  ทั้งที่เป็นสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเมื่อถึงจุดดังกล่าวถือว่าสหกรณ์มีความพร้อมและตัดสินใจสมัครรับรางวัล  ก็จะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ การตรวจประเมินนี้ไม่ว่าสหกรณ์จะผ่านเกณฑ์ประเมินหรือไม่
ก็ตาม สหกรณ์จะได้รับรายงานย้อนกลับระบุจุดแข็ง จุดอ่อนของสหกรณ์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์
ต่อการนำไปปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ต่อไป

                                สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับระดับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์  เป็นความ         ภาคภูมิในศักดิ์ศรีขององค์กรและขบวนการสหกรณ์  และจะเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อสหกรณ์อื่น ๆ ที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จ ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ในประเทศไทย

 

4.3  องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์

                                แนวคิดอันเป็นที่มาของกรอบการบริหารจัดการ มุ่งการบูรณาการ เพื่อให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการบริหารจัดการมีความเชื่อมโยงกันและกันอย่างสมบูรณ์ จะประกอบด้วย

2 ส่วน  ได้แก่

                                ส่วนที่ 1     ลักษณะสำคัญขององค์กร

                                                    เป็นส่วนที่จะอธิบายถึงภาพรวมขององค์กร คือ สหกรณ์แต่ละแห่ง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินการ สภาพการแข่งขันและความท้าทายในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร

                                ส่วนที่ 2     เกณฑ์คุณภาพที่ใช้ประเมินการดำเนินการของสหกรณ์

                                                    คือ ส่วนที่เป็นคำถาม ที่องค์กรต้องตอบโดยเขียนคำอธิบาย ซึ่งประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ 7 หมวด ที่มีความเชื่อมโยงเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย

                                                    1)    ส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน  แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

                                                            -  กลุ่มการนำองค์กร ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยต้องคำนึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

                                                            - กลุ่มพื้นฐานของระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์และจัดการความรู้  ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรและมีความเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้นำ

ในการตัดสินใจกำหนดทิศทางองค์กร และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

                                                            - กลุ่มปฏิบัติการ ซึ่งให้ความสำคัญกับงานและระบบ ที่ต่างก็มีบทบาทสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ

                                                    2)    ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ คือ ประสิทธิผลของการดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น

                                                            เกณฑ์คุณภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ 7 หมวด ที่มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ มีดังนี้

                                                            หมวด 1     การนำองค์กร

                                                            หมวด 2     การวางแผนกลยุทธ์

                                                            หมวด 3     การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

                                                                                ทั้ง 3 หมวด เป็นส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติการ

                                                                                ในกลุ่มการนำองค์กร

                                                            หมวด 4     การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

                                                                                อยู่ในส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มพื้นฐานของระบบ

                                                            หมวด 5     การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

                                                            หมวด 6     การจัดการกระบวนการ

                                                                                อยู่ในส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มปฏิบัติงาน

                                                            หมวด 7     ผลลัพธ์การดำเนินงาน

                                                                                อยู่ในส่วนที่เป็นผลลัพธ์ 

                                               

 

 โครงสร้างของเกณฑ์

                                เกณฑ์ ทั้ง 7 หมวด มีลำดับชั้นของโครงสร้าง  ดังนี้

                                หมวด ประกอบด้วย 7 หมวด  ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงโดยระบุตัวเลข 1-7 ตามหลังคำว่า หมวด ดังนี้ หมวด 1 .....  หมวด 2 .....

                                หัวข้อ คือ ข้อกำหนดที่สำคัญในแต่ละหมวด แสดงสัญลักษณ์เป็นตัวเลขหลังจุดทศนิยม เช่น หัวข้อภายใต้หมวด 1 การนำองค์กร มี 2 หัวข้อ  ได้แก่ 1.1 การนำองค์กร และ 1.2

ความรับผิดชอบต่อสังคม

                                ประเด็นพิจารณา คือ ประเด็นที่ควรพิจารณาในแต่ละหัวข้อ สัญลักษณ์จะเป็นตัวอักษร ก ข หรือ ค เช่น หัวข้อ 1.1 การนำองค์กร มี 3 ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่ ก. การกำหนดทิศทางขององค์กร  ข. การกำกับดูแลตนเองที่ดี  ค. การทบทวนผลการดำเนินการ

                                คำถาม คือ การกำหนดคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการระบุสิ่งที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน สัญลักษณ์จะเป็นตัวเลขภายในวงเล็บ ในแบบประเมินนี้จะมีทั้งสิ้น 87 คำถาม

                                ตัวอย่าง    หมวด 1 การนำองค์กร

                                                    หัวข้อ 1.1 การนำองค์กรโดยผู้บริหารของสหกรณ์

                                                    ประเด็นพิจารณา  ก. การกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสหกรณ์

                                                    ภายใต้ประเด็นพิจารณานี้ กรอบการประเมินเบื้องต้นจะประกอบด้วยคำถามดังตัวอย่าง

                                                    ก.    การกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสหกรณ์

                                                            (1) ผู้บริหารของสหกรณ์เป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสหกรณ์

                                                            (2) ผู้บริหารของสหกรณ์มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมไปถึงบุคลากรทุกคนในสหกรณ์

                                                            (3) ผู้บริหารของสหกรณ์มีการปฏิบัติที่สะท้อนถึงค่านิยมของสหกรณ์

                                                            (4) ผู้บริหารของสหกรณ์เป็นผู้นำในการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

                                                            (5) ผู้บริหารของสหกรณ์เป็นผู้นำในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินงานของสหกรณ์

                                สำหรับกรอบการประเมินเบื้องต้น การตอบคำถามไม่ต้องเขียนเป็นคำอธิบาย  เพียงแต่ประเมินในลักษณะ มี/ไม่มี  ใช่/ไม่ใช่

                                กรอบการประเมินนี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับการประเมินของภาคเอกชนต่อไปในอนาคต ซึ่งคาดว่าควรเป็นในปลายระยะที่ 2 ของโครงการ

                                ในองค์ประกอบ 2  ส่วนที่มีความเชื่อมโยงกันดังที่กล่าวมาแล้วคือ  “ลักษณะสำคัญขององค์กร” และ “เกณฑ์คุณภาพที่ใช้ประเมินการดำเนินการของสหกรณ์”  จุดเริ่มต้นของการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง  และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานและวิธีการในการดำเนินงาน  จะอยู่ที่การวิเคราะห์  “ลักษณะสำคัญขององค์กร”  เพื่อให้ได้ภาพรวมของสหกรณ์ แต่ละแห่ง  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลถึงการดำเนินธุรกิจและความท้าทายที่สหกรณ์เผชิญอยู่

ดาว์นโหลดเอกสาร
 ความเป็นมา CQA
 วัตถุประสงค์โครงการ CQA ปี52
 กรอบแนวความคิดโครงการ TQA52

สหกรณ์นำร่องที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

1.สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม

2.สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่าน

3.สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

4.สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด จังหวัดลำพูน

ตัวอย่างการเขียน ส่วนที่ 1.ลักษณะสำคัญขององค์กรที่ดี (จากกรอบการประเมินการบริหารการจัดการสหกรณ์เบื้องต้น)

1.สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม

2.สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่าน

3.สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

4.สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด จังหวัดลำพูนสงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552
Last update
02/24/2010 09:47:18

 
วันที่ : 4 มี.ค. 2553


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707