วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 1 คน
 ผู้เข้าชม   18,670  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์

                                             โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์

 

                                 ตลอดระยะเวลา  5  ปี ที่ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์ถูกระตุ้นต่อมความอยากจากนโยบายประชานิยม จนเพิ่มภาระค่าครองชีพในทุก ๆ ด้าน มีการบริโภคเกินความพอดี จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สมาชิกบางส่วนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น   เพื่อเป็นการสนับสนุนวาระแห่งชาติของรัฐบาลในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทางสหกรณ์จึงได้ตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจของสมาชิก จึงได้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจสหกรณ์   โดยมีเป้าหมาย    วิธีการ  คุณสมบัติทั่วไปของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และมีกิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้

                  เป้าหมาย

1.        เพื่อให้สมาชิกลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

2.       เพื่อให้สมาชิกมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค

3.       เพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง

4.       เพื่อให้สมาชิกมีครอบครัวที่เข้มแข็งและเป็นสุข

5.       เพื่อเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย

              วิธีการ

1.       ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

2.       ให้สมาชิกพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยการประกาศนโยบาย  สำรวจรายชื่อ แล้วดำเนินการตามลำดับ

คุณสมบัติทั่วไปของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

1.       เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

2.        ไม่ผิดสัญญาในปีบัญชีที่ผ่านมา

3.       มีต้นทุนทางเศรษฐกิจ(ตามกิจกรรมที่จะขอเข้าร่วมโครงการฯ)

4.       มีต้นทุนทางวัฒนธรรม(เป็นคนดี  มีศีลธรรม  อาชีพสุจริต)

5.       มีต้นทุนทางสังคม(ขยัน  ไม่เสพฯ  ไม่ดื่ม  ไม่นอนตื่นสาย)

 

                 กิจกรรมที่จะดำเนินการ

Cเขียงหมูธงเขียว (ตลาดสหกรณ์ฯ)

     สมาชิกต้องมีคุณสมบัติครบ 5  ข้อ ข้างต้น  หมูที่จะนำมาชำแหละต้องซื้อหมูจากสมาชิก และเครือข่ายเท่านั้น  ต้องจำหน่าย ณ สถานที่ ที่ทางสหกรณ์ฯกำหนดให้เท่านั้น   สหกรณ์ฯจะสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่คิดดอกเบี้ย และรับสมัครสมาชิก  จำนวน  3   รายเท่านั้น

 

Cแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก (ฟรี)  

     สมาชิกและผู้ที่มาติดต่องานสามารถลงชื่อในแบบฟอร์มที่ทางสหกรณ์ฯทำขึ้น  โดยสมาชิกจะได้รับเมล็ดพันธุ์ผักซี  และเมล็ดพันธุ์กาดพื้นเมืองฟรี  เพื่อนำไปหว่านไว้บริโภคภายในครอบครัว

Cเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน

      ทางสหกรณ์จะสนับสนุนลูกปลาให้ฟรี  รายละ  300 ตัว  โดยสมาชิกจะต้องเตรียมขุดบ่อดินขนาด กว้าง  2  เมตร  ยาว  3  เมตร  ลึก  1.20  เมตร ทางสหกรณ์ฯจะออกไปตรวจสอบความพร้อมก่อนจะมอบลูกปลาให้    ในระยะเริ่มแรกของโครงการทางสหกรณ์ฯ จะเริ่มทำใน  2  ตำบล  คือ ตำบลตาลชุม  บ้านน้ำป้าก และบ้านห้วยธนู ตำบลศรีภูมิ    บ้านคัวะ – ดอนทอง  และบ้านห้วยม่วง   รวม  5  หมู่บ้าน    รวมทั้งสิ้น  30  ราย 

Cสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพตามโครงการ

       ทางสหกรณ์ฯ จะสนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ  เช่น โครงการปลูกผักกาดเขียวปลี   ปลูกพริก  ปลูกข้าวโพดหวาน  กระเทียม  สบู่ดำ และไผ่รวก  เป็นต้น

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่รวกทางสหกรณ์ฯ   กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจสมาชิกที่ปลูกไผ่รวกไปแล้ว  และกำลังสนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ  โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบอยู่ดีมีสุข  และจะสนับสนุนเงินทุนในการส่งเสริมการปลูกไผ่รวกใหม่ ให้ระยะเวลา 5 ปี   ปลอดต้นเงินใน 3 ปีแรก  และส่งเสริมการเลี้ยงวัวขุน ให้ระยะเวลา  5  ปี  ปลอดต้นเงินใน  2  ปี แรก

 

Cจัดประกวดให้รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

       ระดับที่  1  (การปลูกพืชผักสวนครัว)

1.       ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกประเภท

2.       ต้องทำการปลูกผักไว้กินในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

3.       คณะกรรมการจะออกไปตรวจสอบทุก  3  เดือน

4.       รางวัลที่  1  เงินสด  จำนวน  1,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

      รางวัลที่   2  เงินสด  จำนวน    800 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

      รางวัลที่  3   เงินสด  จำนวน    600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

      รางวัลชมเชยของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

       ระดับที่  2  (สวนเกษตรผสมผสาน)

1.       ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญเท่านั้น และต้องไม่ผิดสัญญาในปีก่อน

2.  ต้องดำเนินการทำสวนเกษตรผสมผสานติดต่อกันอย่างน้อย  2  ปี ขึ้นไป

3.   คณะกรรมการจะออกไปตรวจสอบทุก  3  เดือน

5.       รางวัลที่  1  เงินสด  จำนวน   2,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

      รางวัลที่   2  เงินสด  จำนวน  1,500 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

      รางวัลที่  3   เงินสด  จำนวน  1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

      รางวัลชมเชยของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

C ศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์

      ทางสหกรณ์ฯจะใช้พื้นที่ของสหกรณ์เนื้อที่ประมาณ  3  ไร่  ณ บ้านดอนแก่ง  ตำบลตาลชุม  บริเวณตลาดกลาง  ตำบลศรีภูมิ   อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ใช้เป็นพื้นที่ทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง   ไก่พันธุ์ภูฟ้า   เลี้ยงหมูหลุม ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร และเผาถ่าน

       โดยโครงการเศรษฐกิจสหกรณ์  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี   2550 – 2551  เป็นต้นไป เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ทางคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ จะมีการประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ปีละ  1  ครั้ง

       ส่วนในปี 2551  สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา  จำกัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์นำร่องในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เป็นแห่งแรก และเป็นการนำร่องของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ซึ่งโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เป็นโครงการ ต่อเนื่อง  5 ปี (ปี 2551 - 2555) ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ก็ได้ขับเคลื่อนตามแนวทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ฯ 

 

                                            *******************

 
วันที่ : 21 ส.ค. 2550


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707