วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 1 คน
 ผู้เข้าชม   18,698  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

     ทิศทางและรูปแบบการดำเนินการชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

      

1.       เหตุผลและความจำเป็น

      เพื่อเป็นศูนย์รวมของการสร้างพลังความคิด ความร่วมมือ การประสานงาน

 การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ข้อมูลข่าวสาร และอื่น ๆ

ของผู้นำในขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดน่าน  ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนตลอดไป

 

2.         การจัดตั้งชมรมสหกรณ์

                    การประสานงานจัดตั้งตกลงว่าจะมีผู้ร่วมจัดตั้งจากสหกรณ์ทั้ง 4 ประเภท จำนวน

28  สหกรณ์(ทั้งหมด 67 สหกรณ์ฯ) สหกรณ์ละ 1 -  2 คน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหรือ

ผู้แทน  ผู้จัดการหรือผู้แทนฯ  และแกนนำจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมฯที่จังหวัดอุตรดิตถ์  รวม  60  คน 

คือคณะผู้จัดตั้ง  โดยใช้สถานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด   เป็นสถานที่ประชุมฯจัดตั้ง  

 ในวันจันทร์ที่  15  ธันวาคม 2546 โดยมีนายวินัย   หารต๊ะ    ตำแหน่งประธานกรรมการสห-

กรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่-สหกรณ์น่าน จำกัด / ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด 

 เป็นผู้ประสานงานออกหนังสือเชิญตัวแทน ของแต่ละสหกรณ์เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้        

        

                            สหกรณ์แกนนำทุกประเภท ในการจัดตั้งครั้งนี้ คือ

        สหกรณ์การเกษตร  16  แห่ง  ได้แก่  สกก.ท่าวังผา จำกัด  สกก.เมืองน่าน  สกก.บ้านหลวง  

 สกก.ปัว   สกก. นาหมื่น   สกก. นาน้อย   สกก.เวียงสา   สกก. เชียงกลาง   สกก.ทุ่งช้าง   สกก.

สองแคว   สกก.ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา   สกก.แม่จริม   สกก.สันติสุข   สกก. ภูเพียง   สกต.ธกส.น่าน  

 และชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด

        สหกรณ์ออมทรัพย์     8   แห่ง  ได้แก่   สอ.เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน  จำกัด   สอ.ครูน่าน จำกัด

 สอ.ตำรวจน่าน      สอ.กองพันทหารม้าที่ 15    สอ. ค่ายสุริยพงษ์    สอ. สาธารณะสุขน่าน   

  สอ.โรงพยาบาลน่าน    และ  สอ.กำนัน ผญบ อส.บ้านหลวง จำกัด

        สหกรณ์ร้านค้า   ได้แก่ ร้านสหกรณ์นครน่าน จำกัด

        สหกรณ์บริการ    3  แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เดินรถเวียงสา จำกัด  สหกรณ์เดินรถนครน่าน

  และ สหกรณ์เดินรถนันทบุรี จำกัด

 

3.         การดำเนินงานและการบริหารชมรมสหกรณ์

     ที่ประชุมแกนนำในการจัดตั้งจะร่วมกันกำหนดรูปแบบของชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน 

 โดยมีรายละเอียดคือ

-          วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

-           ปฏิญญาของชมรมฯ

-           กำหนดข้อบังคับของชมรมฯ  เกี่ยวกับ…..

                  -      คุณสมบัติสมาชิก  การรับสมาชิก  สิทธิ  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

                  -     โครงสร้างคณะกรรมการ  และหรือคณะทำงานฯ

                  -      ที่ปรึกษาชมรมฯ

                   -     ที่มาของทุนฯ 

                   -     การบัญชี  รายรับ - รายจ่าย

          -      กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคม

-           อื่น ๆ     

 

4.         การร่วมมือ / การประสานงาน / การขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานต่าง ๆ

       เมื่อคณะจัดตั้งได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบของชมรมเสร็จแล้ว ก็จะขอรับการสนับสนุนจากภายในขบวนการสหกรณ์ด้วยกัน

ในการประสานความร่วมมือในด้านบุคลากร ทุน  อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ และกิจกรรมต่าง ๆ  ของสหกรร์สมาชิกเครือข่าย

 จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง(ด้านวิชาการ) เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณ์ทุกระดับ กรมส่งเสริมสหกรณ์

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ธกส. และหน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หรือจำเป็น 

5.     ความสำเร็จของชมรมสหกรณ์(ตัวชี้วัด)

ด้านเศรษฐกิจ   - ทำการเชื่อมโยง และประสานธุรกิจต่อกันในขบวนการสหกรณ์เครือข่ายสมาชิก  

                         - ทำธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้บริโภค

                         -  การมีส่วนร่วม หรือปริมาณธุรกิจของแต่ละสหกรณ์เพิ่มขึ้น

                         - การจัดตั้งสมาคมฌาปนกินสงเคราะห์สมาชิกชมรมฯ            

         ด้านสังคม และอื่น ๆ

                                -  จำนวนสมาชิกชมรมฯ ครบ 100 %(67 สหกรณ์)  ภายในเวลา  3  ปี

                                 -  ทำให้เกิดการรวมพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำ และมีความสามัคคีช่วยเหลือ

                                    เกื้อกูลกันในทุก ๆ ด้าน

                               -  การจัดกิจกรรมด้านสันทนาการร่วมกันปีละ   1  ครั้ง

                                -  การจัดสัมมนาร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

                                -   ทำให้สมาชิกรักองค์กร / องค์กรมีความเข้มแข็ง

-          บุคคลภายนอกเกิดความศรัทธาต่อองค์กร

...........................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                              ปฏิญญา: ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

                                                            โดย  คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมสหกรณ์  ตามรายชื่อต่อท้ายปฏิญญา

                                                                             ให้ไว้ ณ วันที่  15 เดือน ธันวาคม พ.. 2546

                                                                                                  ----------------------------

ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ์ในจังหวัด  น่าน  อย่างไม่เป็นทางการ (ไม่เป็นนิติบุคคล)     เป็นการรวมตัวกันโดยความสมัครใจและ

เป็นอิสระ เป็นการรวมตัวกันของสหกรณ์โดยไม่มีข้อจำกัดของประเภทสหกรณ์ ฐานะและขนาดของสหกรณ์ เป็นการรวมตัวกันโดยไม่แสวงกำไร และไม่ฝักใฝ่อำนาจทางการเมือง และที่สำคัญที่สุดคือ ชมรมสหกรณ์ฯ จะต้องเป็นการรวมตัวกันของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ที่ยึดมั่นและถือปฏิบัติในความเป็นสหกรณ์ร่วมกัน เรียกว่า  “ปฏิญญาชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน ”   ดังนี้

1.       ชมรมสหกรณ์ฯ จะเคารพและดำรงไว้ซึ่ง “คุณค่าสหกรณ์” คือ  การพึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน และความเป็นเอกภาพ ตลอดจนความเชื่อและยึดมั่นในคุณค่าจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเปิดเผยโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

2.       ชมรมสหกรณ์ฯ จะยึดถือและปฏิบัติตาม “หลักการสหกรณ์สากล”  คือ (1) สหกรณ์เป็นองค์กรอาสาสมัครที่ให้บริการและเปิดสำหรับคนทั่วไป (2) สหกรณ์เป็นองค์กรที่ดำเนินงานและควบคุมการดำเนินงานตามระบบประชาธิปไตย (3) สหกรณ์เป็นองค์กรที่สมาชิกสหกรณ์ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นสำคัญ (4) สหกรณ์เป็นองค์กรที่เป็นอิสระและช่วยเหลือตัวเอง (5) สหกรณ์เป็นองค์กรที่ให้การศึกษาอบรม และข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสหกรณ์    (6) สหกรณ์เป็นองค์กรที่ต้องทำงานร่วมมือและประสานงานกับ

สหกรณ์ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก (7) สหกรณ์เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น

3.       ชมรมสหกรณ์ฯ จะดำเนินการเสริมสร้าง “ความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์” ในจังหวัด และสหกรณ์ในประเทศ เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบข้อมูลสหกรณ์ การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ การให้การศึกษาอบรม ให้ความรู้และความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ การส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมกัน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งเอกภาพ ความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบบสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย                                                                      

4.       ชมรมสหกรณ์ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุน “การมีส่วนร่วมของสมาชิก สหกรณ์” ที่มีต่อสหกรณ์ของตนเองเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเป็นเบื้องต้น คือ ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สหกรณ์ดำเนินกิจกรรม ในแนวทางที่ให้สมาชิกสหกรณ์สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์และกิจกรรมทางสังคม และจัดสวัสดิการที่จำเป็นแก่สมาชิกสหกรณ์ และรวมทั้งส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นเสมือน “สมาคมของสมาชิกสหกรณ์” อย่างแท้จริง

5.       ชมรมสหกรณ์ฯ จะใช้ “ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติ”  เป็นเครื่องมือในการทำงานเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน  

 

                                                วัตถุประสงค์

1.      พื่อทำหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสหกรณ์     ผู้นำ   ผู้บริหาร

 ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกสหกรณ์

2.      เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีประสานงาน สร้างความร่วมมือ สร้างโอกาส และการเชื่อมโยงธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์ ทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด

3.      เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรรวมของสหกรณ์ในจังหวัด

4.      เพื่อสร้างพลังผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

                                                       สมาชิก

                           ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน มีสมาชิกเป็นสหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในจังหวัดน่าน และสมัครเป็นสมาชิกชมรมสหกรณ์ฯ ด้วยความสมัครใจ  โดยมติของคณะกรรมการสหกรณ์ที่สมัครเป็นสมาชิก 

                                                                          การบริหารงาน

                         ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  บริหารงาน โดยคณะบุคคลที่เป็นอาสาสมัคร และเป็นบุคคลที่สหกรณ์สมาชิกแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมสหกรณ์ฯ โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ  ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นองค์กรของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้แทนสหกรณ์สมาชิกโดยสมบูรณ์ ไม่ได้สังกัด หรืออยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงานใด

                                                                         ผู้แทนสหกรณ์

                           สหกรณ์ที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมสหกรณ์ฯ จะต้องแต่งตั้งประธาน หรือกรรมการ หรือผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนสหกรณ์ ในชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน จำนวน สหกรณ์ละ 2 คน ซึ่งจะเป็นองค์ประชุมของชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ  หรือที่ปรึกษาชมรมสหกรณ์ฯ ด้วย แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้-

ทำงานในชมรมสหกรณ์ฯ ไม่ว่าตำแหน่งใด   จะถือว่าเป็นอาสาสมัคร    และจะไม่มีค่าตอบแทนการทำงานไม่ว่ากรณีใด ๆ  จากชมรมสหกรณ์ฯ

                                                                  คณะกรรมการ และที่ปรึกษา:

คณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิก (มีจำนวนไม่น้อยกว่า  9  คน  แต่ไม่เกิน  21 คน ขึ้นอยู่กับจำนวนสห-

กรณ์สมาชิก และความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด แต่ควรให้มีผู้แทนของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดนั้น ๆ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาชมรมสหกรณ์จังหวัด เช่น ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์ ด้านการบริหารและด้านธุรกิจ )  ดังนี้

                                                    คณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรมสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย:

1.       ที่ปรึกษา (แต่งตั้งจำนวนตามความเหมาะสม)

2.       ประธานกรรมการ (ควรเป็นผู้นำสหกรณ์ที่มีจริยธรรม สามารถเป็นผู้ประสานงาน และเสียสละได้)

3.       รองประธานกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ภาคละ 1 คน

4.       กรรมการ (จำนวนอย่างน้อย 9 คน แต่ไม่เกิน 21 คน)

5.       กรรมการและเหรัญญิก (1 คน ควรเป็นผู้จัดการสหกรณ์ หรือฝ่ายจัดการ)

6.       กรรมการและเลขานุการ ( 1 คน ควรเป็นผู้จัดการสหกรณ์ หรือฝ่ายจัดการ)

7.       กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ  1 คน 

8.       กรรมการและประชาสัมพันธ์(ประเภทสหกรณ์ละ 1 คน)

9.       นอกนั้นเป็นกรรมการ

 

สำนักงาน หรือสถานที่ตั้ง:

สำนักงาน หรือสถานที่ทำการของชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน   ตั้งอยู่ที่เลขที่  3

 ถนนชิตวงค์   ตำบลในเวียง   อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 55000 (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด)

 

                              รายได้

ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนา ไม่แสวงกำไร   จึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้

รายได้หลักของชมรมสหกรณ์ฯ มีดังต่อไปนี้

1.       รายได้จากค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมรายปี ของสหกรณ์สมาชิก

2.   รายได้จากการจัดสรรจากเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในจังหวัดน่าน

                                3.  รายได้จากการดำเนินงาน การดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

                                4.  รายได้จากการบริจาค และอื่นๆ  

                       กิจกรรมการดำเนินงาน

           ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน จะดำเนินกิจกรรม    เพื่อพัฒนาบุคลากร  พัฒนาระบบสหกรณ์  และพัฒนาธุรกิจ

ของสหกรณ์สมาชิก  ภายในขอบเขตกิจกรรม  ดังต่อไปนี้

 

      1.           การประชุม

              (1) การประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ฯ ควรประชุม อย่างน้อยเดือนละครั้ง

เพื่อพิจารณากิจกรรมของชมรมสหกรณ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจรจาธุรกิจ และ

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

              (2) การประชุมผู้แทนสหกรณ์สมาชิก

ควรประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง เพื่อพิจารณากิจกรรมของชมรมสหกรณ์ฯ เพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก เจรจาธุรกิจ  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์    และ 

              (3)  การประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ของสหกรณ์สมาชิก ควรประชุมร่วมกันตามโอกาสและ

ความจำเป็น หรือเหมาะสม  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

       2.           การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน   ระหว่างสหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์

 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก

 เพื่อสร้างเอกภาพ และพลังของขบวนการสหกรณ์ไทย

        3.           การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ชมรมสหกรณ์ฯ จะทำหน้าที่ เป็นเวทีประสานงาน

 การเจรจาธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในจังหวัด และระหว่างจังหวัด ตลอดจนองค์กรธุรกิจอื่น

         4.          การพัฒนาบุคลากรและระบบสหกรณ์ ชมรมสหกรณ์ฯ จะทำหน้าที่ช่วยประสานงาน

 การจัดประชุม สัมมนา การจัดฝึกอบรม การรวบรวมข้อมูล และการศึกษาวิจัย ตามโอกาส

และตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดขึ้นเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

          5.  การช่วยเหลือสังคม/ชุมชน ชมรมสหกรณ์ฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเป็นตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัด

 ในการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคม/ชุมชน และทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ        

        

 

รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

วันที่  15  ธันวาคม  2546

ลำดับ  

   ที่

            ชื่อ  -  สกุล

         ตำแหน่ง

                                สังกัด

 

     1

นายประหยัด        ศิริ

ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

     2

นายทวี                ลัมยศ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด

     3

นางนฤมล           หลวงหาญ

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรปัว  จำกัด

     4

นายไพศาล         สุขสุสินธุ์

ประธานกรรมการ

สกต. ธกส. น่าน จำกัด

     5

นายดำเนิน         บุญชูภักดิ์

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด

     6

นางเยาวรัตน์       คันธรักษ์

ผู้จัดการ

สกต. ธกส.น่าน จำกัด

     7

นายขจร             ไชยนันท์

ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรปัว  จำกัด

     8

นายรังสรรค์        คำยอด

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด

     9

นายเดี่ยว            ปาฟอง

ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด

    10

นายสมยศ          ภิราญคำ

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด

    11

นายเสริม           คำนวณ

ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

    12

นางดวงเดือน     ขัติยเนตร

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

    13

นางสุทธิวรรณ    ไสยะ

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรนาน้อย  จำกัด

    14

นางสาวอนุธิดา   อ่องตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สหกรณ์การเกษตรนาน้อย  จำกัด

    15

นายยงยุทธ        พังยะ

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรสันติสุข  จำกัด

    16

นายวิโรจน์         ใบยา

ประธานกรรมการ

สกก. ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด

    17

นางอำไพ         สิงหบุตร

ผู้จัดการ

ชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด

    18

นางวราภรณ์     แนวนัน

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด

    19

นายสุรพล       แก้วใหม่

รองประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด

    20

นายสุเทพ       เชื้อหมอ

เหรัญญิก

สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด

    21

นางกานต์ธิดา  นิรันรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรภูเพียง จำกัด

ลำดับ  

   ที่

            ชื่อ  -  สกุล

         ตำแหน่ง

              สังกัด

 

    22

นายประวิธ      ทองสุข

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรสองแคว จำกัด

    23

นายเสนอ        สลีอ่อน

ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด

    24

นายอนุชาติ      อักษร

ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด

    25

นางสาววาสนา  เนตรทิพย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

    26

นายวินัย          หารต๊ะ  

ประธานกรรมการ

สอ. เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน  จำกัด

    27

...วีรจักร    เสรมชัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

สอ.กองพันทหารม้าที่ 15 จำกัด

    28

พันตรี ธรรนพ         หิศร

กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สุริยะพงษ์ จำกัด

    29

...ภูษิษวิเศษ     รักษา

ผู้จัดการ

สอ. กองพันทหารม้าที่ 15 จำกัด

    30

นางสาวชรินพันธ์ มหายศนันท์

ผู้จัดการ

สอ.สาธารณสุขจังหวัดน่าน  จำกัด

    31

นายวิทยา  ศรีวิชัยจันทร์

กรรมการ

สอ.สาธารณสุขจังหวัดน่าน  จำกัด

    32

นายเกียรติชาย   ทิพย์บุญศรี

กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด

    33

นายวิชัย           เต็งรัตน์ล้อม

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด

    34

นายสุทิน          เขื่อนเป๊ก

สมาชิก

สอ. สาธารณสุขจังหวัดน่าน  จำกัด

    35

นายประกิต       อะทะวัน

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด

    36

นางศรีเจริญ      สายอุทรา

เจ้าหน้าที่บัญชีฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่านจำกัด 

    37

นางเสาวคนธ์    สิงหราช

ผู้ช่วยผู้จัดการ

สอ.เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จำกัด

    38

นายพิพัฒน์     ขุนนิรงค์

ประธานกรรมการ

ร้านสหกรณ์นครน่าน  จำกัด

 

                  

  .......................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                               

  ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ไทย  

 

                 เมื่อวันจันทร์ที่  15  ธันวาคม 2546   ได้มีการประชุมคณะผู้ร่วมก่อตั้งชมรสหกรณ์

ระดับจังหวัด  ของจังหวัดน่าน   ซึ่งประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   กรรมการ   ผู้จัดการ-

สหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหรณ์   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  และผู้แทนสหกรณ์ ของสหกรณ์ทั้ง

4  ประเภท จำนวน 28 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตร 16 แห่ง  สหกรณ์ออมทรัพย์    8  แห่ง

 สหกรณ์ร้านค้า  1  แห่ง และสหกรณ์บริการ  3 แห่ง  รวมทั้งหมด  38  คน ได้มาร่วมการ

ประชุมจัดตั้งชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  โดยใช้สถานที่ห้องประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูน่าน จำกัด  เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา  09.29  . – 12.15 .  โดยการออกหนังสือเชิญและ

ประสานงานโดยนายวินัย หารต๊ะ    ตำแหน่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัยพ์เจ้าหน้าที่

สหกรณ์น่าน จำกัด / ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา  จำกัด     

                โดยที่ประชุมเริ่มโดยนายประกิต   อะทะวัน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูน่าน จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ  หลังจากนั้น นายพิพัฒน์   ขุนนิรงค์

 รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย คนที่ 1  ได้กล่าว พบปะแกนนำ

สหกรณ์ทั้ง 4 ประเภท เกี่ยวกับภารกิจของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อที่ประชุมฯ 

                  จากนั้น ได้มีการแต่งตั้งประธานที่ประชุมฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานที่

ประชุม  คือ นายวินัย  หารต๊ะ    ผู้ประสานงานการจัดตั้งชมรมฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ    โดยนายวินัย ได้นำเสนอผลงาน หรือขั้นตอน ความเป็นมา ก่อนที่จะมีการ-

ประชุมจัดตั้งชมรมสหกรณ์ครั้งนี้ ผ่านคอมพิวเตอร์ ระบบ PowerPoint  ให้ที่ประชุมได้รับ

ทราบ ประมาณ 20 นาที ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบ  กิจกรรม  ยกร่างปริญญา

ร่างข้อบังคับของชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

(ผู้ก่อตั้ง)    ชุดที่   1   ขึ้นซึ่งที่ประชุมฯได้เลือกตั้งให้นายวินัย   หารต๊ะ  เป็นประธานชมรม

สหกรณ์จังหวัดน่าน  นายรังสรรค์  คำยอด  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด

 เป็นรองประธานของสหกรณ์ภาคเกษตร  และนายวิชัย  เต็งรันต์ล้อม  ผู้จัดการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูน่าน  จำกัด เป็นรองประธานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร และตำแห่งอื่น ๆ  อีก

 รวมทั้งหมด  21 คน

             นอกจากนั้น         ที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  บุคคล หน่วยงาน  ต่าง ๆ 

 เป็นที่ปรึกษาอีก  17  คน    

                                                                                      

                  ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงตกใช้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 3

 ถนนอาชิตวงค์   ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง   จังหวัดน่าน  เป็นที่ทำการชั่วคราว ซึ่งแกนนำที่มา

ร่วมประชุมจัดตั้งครั้งนี้จาก  28   สหกรณ์   ซึ่งสหกรณ์ในจังหวัดน่านมีอยู่  4  ประเภท  รวมทั้ง

หมด  67  สหกรณ์  ทางชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านมีภารกิจที่จะรวมเอาสหกรณ์ทั้งหมดมาเป็น

สมาชิกของชมรมให้ได้ 100 % ภายในระยะเวลา   3  ปี  ซึ่งหลักการจัดตั้งชมรมสหกรณ์จังหวัด

น่าน    เพื่อเป็นศูนย์รวมของการสร้างพลังความคิด ความร่วมมือ การประสานงาน การช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันในด้านการเชื่อมโยงครือข่ายธุรกิจ ข้อมูลข่าวสาร และอื่น ๆ ของผู้นำในขบวนการสห-

กรณ์ในจังหวัดน่าน  ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนตลอดไป 

             หลังจากเลิกประชุมฯ คณะผู้ร่วมก่อตั้งชมรสหกรณ์จังหวัดน่าน  ได้ร่วมรับประทานว่าง

ผลไม้ และอาหารเที่ยงร่วมกัน  ตลอดการประชุมฯได้รับความอบอุ่น  เป็นกันเอง ความสะดวกใน

เรื่องบรรยากาศการประชุมมีห้องประชุมติดเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย  โดยทางสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ครูน่าน จำกัด ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางคณะผู้ก่อตั้งชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านทั้งสิ้น 

   ส่วนความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะนำเรียนให้ทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประแห่ง

ประเทศไทย ทราบเป็นระยะ ๆ ในโอกาสต่อไป                                                              

 

                                     รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ(ผู้ก่อตั้ง)ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

                                                           ชุดที่ 1  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546

                                                                      **************

 

ลำดับที่                 ชื่อ – สกุล                        ตำแหน่ง                                           ต้นสังกัด

  

    1.          นายวินัย     หารต๊ะ                ประธานกรรมการ          สหกรณ์ออมทรัพย์ จนท.สหกรณ์น่าน     จำกัด

    2.          นายวิชัย   เต็งรัตน์ล้อม        รองประธานกรรมการ  คนที่ 1    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

    3.          นายรังสรรค์    คำยอด          รองประธานกรรมการ   คนที่ 2  สหกรณ์การเกษตรแม่จริม  จำกัด

    4.           นางอำไพ   สิงหบุตร                เลขานุการ                       ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด

    5.          ...ภูษิษวิเศษ  รักษา           ผู้ช่วยเลขานุการ       สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 15 จำกัด

    6.           นางนฤมล         หลวงหาญ       เหรัญญิก                 สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด

    7.           นายดำเนิน        บุญชูภักดิ์        ประชาสัมพันธ์        สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด

    8.           นางศรีเจริญ       สายอุทรา        ประชาสัมพันธ์        สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน  จำกัด

    9.           นางสุวรรณี         จริยะพร         ประชาสัมพันธ์         ร้านสหกรณ์นครน่าน จำกัด                                                                  

 10.           นายสุนทร          ใจกาวีน           ประชาสัมพัน์         สหกรณ์เดินรถนครน่าน  จำกัด

 11.           นายอนุชาติ        อักษร                กรรมการ             สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด

 12.           นายยงยุทธ        พังยะ                 กรรมการ             สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด

 13.           นายเสริม            คำนวณ             กรรมการ              สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

 14.           นายรัน              น้ำสา                   กรรมการ            สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด

 15.           พันตรี ธรรนพ     หิศร                 กรรมการ           สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุริยะพงษ์ จำกัด    

 16.           นางเยาวรัตน์     คันธรักษ์           กรรมการ           สกต. ... น่าน   จำกัด     

 17.           นางสาวชรินพันธ์  มหายศนันท์  กรรมการ        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด

 18.           นายวิโรจน์       ใบยา                    กรรมการ           สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด

 19.           นายปรีชา          กาวินุ                  กรรมการ            สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด

 20.           นางปิยนุช         เจดีย์ฐา                กรรมการ           สหกรณ์การเกษตรภูเพียง จำกัด

 21             นางจรรยา         ศรีพลพรรค       กรรมการ          สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด 

 

            รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางคณะกรรมการชมรมฯเรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษา

                                   ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานประกอบด้วย

                                                         *****************

1.       ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน                                              ประธานที่ปรึกษา

2.       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  3  เขต   จังหวัดน่าน              ที่ปรึกษาฯ

3.       สมาชิกวุฒิสภา  2  เขต   จังหวัดน่าน                                   ’’

4.       เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน                                            ’’

5.       สหกรณ์จังหวัดน่าน                                                               ’’

6.       เกษตรจังหวัดน่าน                                                                  ’’

7.       หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์น่าน               ’’        

8.       พาณิชย์จังหวัดน่าน                                                                ’’     

9.       ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน                                             ’’        

10.    ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดน่าน                                     ’’         

11.    นายพิพัฒน์    ขุนนิรงค์                                                          ’’           

12.    นายสมยศ     ภิราญคำ                                                            ’’                    

13.    นางดวงเดือน   ขัติยเนตร                                                       ’’                               

14.    นายเกียรติชาติ    ทิพย์บุญศรี                                                 ’’        

 

 ............................................................................................................................................................................................................................                 

                                          ข้อบังคับ

                 ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

                         ********

สมาชิก

                สมาชิกชมรมสหกรณ์  คือ  สหกรณ์ทั้ง  4  ประเภทในจังหวัดน่านซึ่งได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์ร้านค้า  และสหกรณ์บริการ  รวมทั้งหมด  67  สหกรณ์ในจังหวัดน่าน และให้รวมถึงสหกรณ์ทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

 

คุณสมบัติของสมาชิก

1.       เป็นสหกรณ์ทุกประเภทที่มีพื้นที่ดำเนินงานและตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน

2.       มีความเห็นชอบตามปฏิญญาชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน และยินยอมปฏิบัติตามปฏิญญา     

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

 

การเข้าเป็นสมาชิก

                สหกรณ์ ผู้เป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการ  ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  เพื่อพิจารณาและมีมติรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

                สหกรณ์ ผู้เป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน สหกรณ์ฯ  ละ   50   บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของชมรมฯ  จะเรียกคืนไม่ได้

 

ค่าบำรุงชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

                สหกรณ์  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  ปีละ  100  บาท  โดยกำหนดเวลาการชำระ ดังนี้

1.       สมาชิกที่เข้าใหม่ให้ชำระตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาลงมติรับรองการเข้าเป็นสมาชิก

2.       สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน ภายในเดือน กันยายน ของทุกปี

 

สิทธิของสมาชิก

                1.  แสดงความจำนงต่อชมรมฯ ในการนำเสนอ  แลกเปลี่ยน ซื้อ–ขาย สินค้าระหว่างสหกรณ์สมาชิกชมรมฯ  และเอกชนนอกชมรมฯ  โดยผ่านการเชื่อมโยงจากชมรมฯ

                2. แสดงความจำนงเสนอความต้องการด้านเงินทุน และการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกชมรมฯ รวมทั้งแหล่งทุนจากภายนอกเครือข่ายฯ

                3.  แสวงหาความร่วมมือ  พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสมาชิกและจากภายนอกชมรมฯ  โดยผ่านการเชื่อมโยงจากชมรมฯ

                4. แสดงความจำนงเสนอความต้องการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีระหว่างสมาชิก และจากภายนอกชมรมฯ  ผ่านการเชื่อมโยงจากชมรมฯ

                5.  สิทธิในการเข้าชื่อจำนวนอย่างน้อย  20  สหกรณ์/องค์กรสมาชิก  เรียกประชุมวิสามัญชมรมฯ  เพื่อลงมติในเรื่องด่วน

                6.   สิทธิอื่น ๆ  ตามมติที่ประชุมชมรมฯ 

 

                  การแสดงความจำนงจะต้องเป็นหนังสือตามแบบ หรือแสดงความจำนงโดยเข้าร่วมประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน                                                      

 

 หน้าที่ของสมาชิก

1.       ปฏิบัติตามปฏิญญาชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

2.       ปฏิบัติตามข้อบังคับชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

3.       ปฏิบัติตามมติที่ประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

4.      เข้าร่วมประชุมชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  ตามที่คณะกรรมการชมรมฯ  มีหนังสือเชิญประชุม และตามที่สมาชิกมีความจำนงตามสิทธิของสมาชิกชมรมฯ

                5.    เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

การขาดจากสมาชิกภาพ

1.       ไม่ชำระค่าบำรุงการติดต่อกันเกิน  2  ปี

2.       สหกรณ์ฯ ยุบ เลิก กิจการ โดยได้รับการชำระบัญชีจากบุคคลที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งแล้วตามกฎหมายสหกรณ์

                3.   เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์  และคณะกรรมการมีมติให้ออกโดยเสียงข้างมาก

 

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ

                ให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน และต้องไม่เกิน 21 คน  โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมชมรมฯ

                                                                                    

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

                ให้กรรมการบริหารชมรมฯ  ดำเนินการเลือกตั้งกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

                1.   ตำแหน่งประธานกรรมการ                        1              ตำแหน่ง

                2.   ตำแหน่งรองประธานกรรมการ                2              ตำแหน่ง

                3.   ตำแหน่งเลขานุการ                                      1              ตำแหน่ง

                4.   ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ                            1             ตำแหน่ง

                5.   ตำแหน่งเหรัญญิก                                        1             ตำแหน่ง

                6.   ตำแหน่งกรรมการประชาสัมพันธ์            4             ตำแหน่ง

                7.   ตำแหน่งกรรมการ                                       11           ตำแหน่ง

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

                มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารชมรมฯ  ให้เป็นไปตามปฏิญญา / ข้อบังคับ / ระเบียบของชมรมฯ     โดยกำหนดการประชุมชมรมฯ  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง

 

กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง

                คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  2  ปี  เมื่อครบ  2  ปี  แล้วให้เลือกตั้งจากการประชุมสหกรณ์สมาชิกชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านประจำปี

 

การพ้นจากตำแหน่ง

1.       ตาย

2.       ลาออก

3.       ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี  ถอดถอน

4.       ขาดการประชุมติดต่อกันเกิน  3  ครั้ง  โดยไม่มีเหตุผล

5.       เมื่อพ้นจากตำแหน่งในสหกรณ์ หรือ ตำแหน่งประจำของสหกรณ์สมาชิกต้นสังกัดฯ

 

                กรรมการขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงและให้อยู่ในวาระตามวาระของกรรมการชุดปัจจุบัน

 

คณะอนุกรรมการฯ

                ให้คณะกรรมการของชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายได้ตามความเหมาะสมแก่กิจการฯ  ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ อย่างน้อย  3 -  5  คน  ส่วนการดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ เลขาอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ให้เลือกตั้งกันเอง                                                                                                             

                อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการในการดำเนินกิจการ ให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือให้เป็นไปตามปฏิญญา / ข้อบังคับ / ระเบียบของชมรมฯ

                คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายฯมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  2  ปี  เมื่อครบ  2  ปี  แล้วให้เลือกตั้งคณะอนุกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

 

การพ้นจากตำแหน่ง

1.       ตาย

2.       ลาออก

3.       ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ  ถอดถอน

    

              ถ้าตำแหน่งอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ว่างลงก่อนถึงคราวตามวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้อยู่ในวาระตามวาระของอนุกรรมการชุดปัจจุบัน

 

องค์ประชุม

                การประชุมคณะกรรมการชมรมจะครบองค์ประชุม  ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมเกินครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

 

 

ประธานในที่ประชุม

                ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมให้ประธานกรรมการชมรมฯ  เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการชมรมฯ  ไม่อยู่  ให้รองประธานกรรมการชมรมฯ  เป็นประธานในที่ประชุมแทน  ถ้ารองประธานกรรมการชมรมฯ ไม่อยู่ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการชมรมฯ ที่อาวุโสสูงสุดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

 

การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุมฯ

                กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของกรรมการบริหารชมรมฯ  การออกเสียงกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนนหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง  หากเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในที่ประชุม

                การออกเสียงกรณีการเชื่อมโยงชมรมฯ  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทน  สหกรณ์ ให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว  ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้

                                                                                                                            

รายงานการประชุม

                รายงานการประชุมฯ ในการประชุมชมรมฯ เลขานุการชมรมฯ ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมบันทึกเรื่องเพื่อพิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น และทุกเรื่องที่นำเสนอไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง

 

การกำหนดระเบียบ

                ให้คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  เป็นผู้กำหนดระเบียบถือใช้ตามมติที่ประชุม        คณะกรรมการ และตามความเหมาะสมเป็นคราว    ไป

 

                                                                                                       บทเฉพาะกาล

                                   ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน จะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีความรู้  ความสามารถในแต่ละด้าน ไว้เป็นที่ปรึกษาของชมรมฯ ตามความเหมาะสม  และการดำรงตำแหน่งให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการของชมรมฯ      ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้   ตั้งแต่วันที่    16    ธันวาคม    2546    เป็นต้นไป 

 

                                                                                           ประกาศ      วันที่    15   ธันวาคม    2546

 

                                                                                     

                                                                                                  ( ลงชื่อ)     วินัย   หารต๊ะ

                                                                                                           (นายวินัย        หารต๊ะ)

                                                                                              ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน

 

 ............................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                         

                                                       คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

 

                            เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน ประสบความสำเร็จ หรือบรรลุตามเป้าหมายของการจัดตั้ง และเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ เป็นการกระจายอำนาจ ตลอดจนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน              

                              มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์น่าน ชุดที่ 1  ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่  2  เมษายน 2547   ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ในภาระกิจที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการไปดำเนินการให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของชมรมฯ  โดยได้แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นมา จำนวน  3 ฝ่าย  และให้มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

                           1. คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม    จำนวน  5  คน  ให้มีหน้าที่ศึกษากำหนดรูปแบบการจัดให้มีสวัสดิการกรณีสมาชิกของสหกรณ์สมาชิกเสียชีวิต การจัดสวัสดิ-การอย่างอื่น  การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์  การจัดสันทนาการร่วมกัน ฯลฯ ประกอบด้วย

                                       นายวินัย                  หารต๊ะ           

                                       นายสุนทร               ใจกาวีน

                                       นายอนุชาติ             อักษร

                                       นายวิชัย                   เต็งรัตน์ล้อม

                                       นางเยาวรัตน์          คันธรักษ์                                                        

 

                               2.  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ   จำนวน  5  คน  ให้มีหน้าที่กำหนดรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การจัดประชุมร่วมกันของตัวแทนสหกรณ์สมาชิก  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ประกอบด้วย

                                          1.  นายรังสรรค์                        คำยอด

                                          2.  นางสาวชรินพันธ์              มหายศนันท์

                                          3.   ...ภูษิษวิเศษ               รักษา

                                          4.   นายเกียรติชาย                  ทิพย์บุญศรี

                                          5.   นายพิพัฒน์                       ขุนนิรงค์

                          3.  คณะอนุกรรมการฝ่ายเชื่อมโยงธุรกิจ   จำนวน  5 คน  ให้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลฯ  กำหนดรูปแบบ วิธีการ  การเชื่อมโยงเครือข่าย   เชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆ และอื่น ๆ  ของสหกรณ์สมาชิกของชมรมฯ ทุกประเภท  ประกอบด้วย        

           1.  นางดวงเดือน                     ขัติยเนตร

           2.  นางนฤมล                         หลวงหาญ

           3.  นายปรีชา                          กาวินุ

           4. นางศรีเจริญ                       สายอุทรา

           5.  นางอำไพ                          สิงหบุตร

     

                             โดยขอให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในวันนี้เลือกตั้งกันเองให้เป็นประธานอนุกรรมการหนึ่งคน  เป็นรองประธานอนุกรรมการหนึ่งคน   เป็นเลขาอนุกรรมการหนึ่งคน   และที่เหลือเป็นอนุกรรมการฯ   ส่วนการกำหนดบทบาทหน้าที่นอกเหลือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นสามารถกระทำได้        แต่ต้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการของชมรมสหกรณ์น่าน ทุกครั้ง   และขอให้คณะอนุกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งนำรายละเอียดต่าง ๆ มาเสนอในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวหน้าต่อไป

 

                                                    รายชื่อสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์น่าน

 

                     สหกรณ์ชั้นนำในจังหวัดน่าน ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์น่าน และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ แล้ว มี  มีดังนี้

1.       สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน   จำกัด  มีสมาชิกสหกรณ์    จำนวน     5,700   คน

2.       สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง  จำกัด  มีสมาชิกสหกรณ์    จำนวน      2,780   คน

3.       สหกรณ์การเกษตรนาน้อย  จำกัด      มีสมาชิกสหกรณ์      จำนวน     1,750   คน

4.       สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด      มีสมาชิกสหกรณ์      จำนวน     3,590   คน

5.       สกก. ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา  จำกัด        มีสมาชิกสหกรณ์      จำนวน       560  คน

6.       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด       มีสมาชิกสหกรณ์        จำนวน     6,407  คน

7.       สหกรณ์การเกษตรสันติสุข  จำกัด      มีสมาชิกสหกรณ์       จำนวน    1,360  คน

8.       สหกรณ์สวนสักน่าน จำกัด                มีสมาชิกสหกรณ์       จำนวน        538  คน

9.       สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น  จำกัด      มีสมาชิกสหกรณ์       จำนวน     2,257  คน

10.    สหกรณ์การเกษตรภูเพียง จำกัด        มีสมาชิกสหกรณ์         จำนวน   1,231  คน

11.    สหกรณ์ออมทรัพย์ จนท.สหกรณ์น่าน มีสมาชิกสหกรณ์       จำนวน      210  คน

12.    สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด        มีสมาชิกสหกรณ์        จำนวน     2,534  คน

13.    ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด                  มีสมาชิกสหกรณ์         จำนวน      32   สหกรณ์

                                      14.      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน   มีสมาชิกสหกรณ์             จำนวน      1,596   คน

                                      15.      สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด                    มีสมาชิกสหกรณ์              จำนวน        4,600  คน

                                     16.       สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง  จำกัด                     มีสมาชิกสหกรณ์             จำนวน        1,965   คน

                                     17.       สหกรณ์การเกษตรสถาน  จำกัด                       มีสมาชิกสหกรณ์             จำนวน           341   คน

                                     18.       สหกรณ์การเกษตรปัว  จำกัด                            มีสมาชิกสหกรณ์             จำนวน        2,840   คน

                                     19.        สหกรณ์บริการศูนย์ภูฟ้า  จำกัด                        มีสมาชิกสหกรณ์           จำนวน          118    คน

                                     20.        สหกรณ์เดินรถนันทบุรี  จำกัด                         มีสมาชิกสหกรณ์            จำนวน            46    คน

                                     21.        สหกรณ์การเกษตรกองควาย  จำกัด                 มีสมาชิกสหกรณ์           จำนวน           206   คน

                                     22.        สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง  จำกัด                มีสมาชิกสหกรณ์          จำนวน         2 ,650   คน

                                     23.         สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธกส.น่าน จำกัด  มีสมาชิกสหกรณ์       จำนวน      49,015  คน

                                    24.         สหกรณ์การเกษตรสองแคว  จำกัด                   มีสมาชิกสหกรณ์          จำนวน         1,007  คน

                                    25.        สหกรณ์บริการศุภนิมิตรท่าวังผา  จำกัด          มีสมาชิกสหกรณ์            จำนวน          616   คน 

                                    26.        สหกรณ์ออมทรัพย์สุริยพงษ์ จำกัด                      มีสมาชิกสหกรณ์          จำนวน         295   คน

                                    27.         สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 15 จำกัด  มีสมาชิกสหกรณ์       จำนวน         290    คน

                                          

                                     คณะกรรมการดำเนินการ  มีมติให้รับสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ

ชมรมสหกรณ์น่านได้ตลอด  สอบถามรายละเอียด  ที่เลขานุการชมรมฯ

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

                             

                                                    การแสดงความจำนงการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์

 

                    นายวินัย   หารต๊ะ    ประธานชมรมสหกรณ์ฯ ได้สรุปแบบแสดงความจำนงการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์  ของสหกรณ์ที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

                         1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด  ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ   โดยมีความต้องการเงินทุน  13,000,000 บาท ไปชำระหนี้เงินกู้ ธกส.ให้หมดไป และต้องการเชื่อมโยงการขายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 6 จำนวน 66,725 กก.  พันธุ์ข้าว กข. 10   จำนวน  17,050 กก  ราคาขาย กก.ละ 10 บาท ระยะเวลาจำหน่ายช่วงเดือน มี.. – .. ทุกปี

                         2.  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา  จำกัด      ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ   โดยมีความต้องการเงินรับฝาก  หรือขอกู้เงิน  และต้องการเชื่อมโยงการขายผลผลิตพริกแห้งตลอดทั้งปี  และต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักซี(เม็ดหอมป้อม) ทั้งปี

                         3.  สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด  ต้องการเชื่อมโยงด้านการฝากเงินกับสหกรณ์ที่มีความต้องการ   ต้องการร่วมสัมมนาทางวิชาการ และเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์ ทุกประเภท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานทั้งกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ  ต้องการเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตผักกาดเขียวปลีสดในโครงการฯ ปีละ  1,500  -  2,500  ตัน ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี    อยากจะให้มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯกรณีเสียชีวิต  การแข่งขันกีฬาสหกรณ์ร่วมกันทุกประเภท  และตอนเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์

                         4.  สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง  จำกัด  ต้องการเชื่อมโยงเงินกู้ระยะยาว  ต้องการร่วมอบรม/สัมมนา ให้ความรู้แก่องค์กรที่สามารถนำความทันสมัยและทันเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ต้องการเชื่อมโยงขายข้าวโพดปีละ  3,000 ตัน ระยะเวลาและราคาตามฤดูการผลิตและภาวะขึ้นลงของตลาดสากล  ต้องการมีการสันทนาการด้านเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกันทุกสหกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

                        5.  สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด  ต้องการเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ธกส. สาขานาน้อย จำนวน 24,000,000 บาท ต้องการเงินทุนระยะยาวเพื่อส่งเสริมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการยางพารา  อยากให้มีการให้การศึกษาอบรมโครงการแปรรูปพืชผลการเกษตร และต้องการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มิถุนายน และรวบรวมผลผลิตข้าวโพด จำนวน 10,000 ตัน ช่วงวเดือน มกราคม ถึง  เดือน มีนาคม ของทุกปี 

                       6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด  ด้านเงินทุนดำเนินงานมี  2,300 ล้าน  ต้องการให้การศึกษาอบรมเทคโนโลยี RUN บน WINDOWS และสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว จ่ายสูงสุด 250,000 บาท และสวัสดิการเกี่ยวกับศพ จ่ายสูงสุด 350,000 บาท

                 7. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จำกัด  อยากร่วมสัมมนาทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการกับสหกรณ์ทุกประเภทที่มีอยู่ขณะนี้ในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสหกรณ์   ด้านสวัสดิการอยากให้มีการจัดสวัสดิการกรณีสมาชิกของสหกรณ์เสียชีวิต โดยร่วมกันบริจาคเงินสงเคราะห์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ทุกปี  และงานเลี้ยงสันทนาการร่วมกันอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง                                         

                  8.  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด  ต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการบุคคลากรและเทคโนโลยี่ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด

                        9.  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด  ต้องเชื่อมโยงธุรกิจการขาย คือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์ข้าว  กับสหกรณ์อื่น

                      10. สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯโดยต้องการเงินรับฝาก และต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการ บุคลากร และ เทคโนโลยีโดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในหลักสูตรต่าง ๆ และต้องการเชื่อมโยงธุรกิจซื้อ –ธุรกิจขาย คือ

            -  ต้องการขายข้าวโพด จำนวน 1,000 ตัน ประมาณเดือนกันยายน 2547 เป็นต้นไป

            -   ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ    เช่น    ข้าวโพดหวาน    พริก    และ ผักกาดเขียวปลีกับสหกรณ์ฯท่าวังผา

                            -  ต้องการขายปุ๋ย ยาปราบ ข้าวสาร พันธุ์พืช

                      11.  สหกรณ์การเกษตรสถาน  จำกัด   ต้องการเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

                      12. สหกรณ์การเกษตรปัว  จำกัด ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรม ฯ โดยต้องการนำเงินฝาก และต้องการเชื่อมโยงธุรกิจซื้อ ฟูราดาน จำนวน 70 กก.

                      13.  สหกรณ์บริการศูนย์ภูฟ้า จำกัด ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรม โดยขอรับการสนับสนุนเมื่อสหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ด้านวิชาการและบุคลากร และเทคโนโลยี คือ ขอรับการสนับสนุนเมื่อมีการจัดสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับการสหกรณ์ด้านต่าง ๆ และต้องการเชื่อมโยงด้านธุรกิจซื้อ-ขาย โดยการขอรับการสนับ-สนุน ส่งเสริมการขยายตลาดธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า ที่ทางสหกรณ์จำหน่าย คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากหญ้าสามเหลี่ยม

                      14.  สหกรณ์เดินรถนันทบุรี จำกัด ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ  ซึ่งต้องการให้สหกรณ์มีแหล่งทุนเพื่อจะได้พัฒนาสหกรณ์ได้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น และต้องการเชื่อมโยงด้านธุรกิจซื้อ - ขาย คือ

            - ต้องการเปิดปั้มน้ำมันเป็นของสหกรณ์เดินรถนันทบุรี จำกัด เอง

            - ต้องการอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกในสหกรณ์

                      15.  สหกรณ์การเกษตรกองควาย จำกัด ต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุนกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรม ฯ ซึ่งต้องการขอกู้เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2,000,000.00 บาท   และต้องการเชื่อมโยงด้านธุรกิจซื้อ – ขายลำไยสดระหว่างกลุ่มเกษตรกร กับสหกรณ์การเกษตรกองควาย จำกัด

                      16.  สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด ต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรม ฯ ซึ่งอยากให้มีการอบรมบุคลากรทุกสหกรณ์พร้อมกันโดยให้วิทยากรที่มีความสามารถ และเก่งมาให้ความรู้และต้องการด้านธุรกิจซื้อ - ขาย ข้าวโพด,ผักกาดเขียวปลี และด้านสวัสดิ การสันทนาการอยากให้มีสวัสดิการแก่บุคลากรทุกสหกรณ์ในรูปของฌาปณกิจสงเคราะห์

                       17.  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.น่าน จำกัด   ต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการ โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านตลาด  ด้านบัญชีการเงิน แก่บุคลากร และเชื่อม-โยงด้านธุรกิจซื้อ ต้องการขายปุ๋ย, อาหารสัตว์,  ข้าวสาร  ธุรกิจขาย – รวบรวมข้าวโพด

                       18.  สหกรณ์การเกษตรสองแคว  จำกัด   ต้องการเชื่อมโยงด้านการเงินโดยขอรับฝากจาก

สหกรณ์อื่นที่เป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์ฯ   ธุรกิจการขาย ต้องการเชื่อมโยงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และผักกาดเขียวปลี

                       19.  สหกรณ์บริการศุภนิมิตรท่าวังผา  จำกัด ต้องการเชื่อมโยงด้านวิชาการโดยต้องการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการบริหารจัดการสหกรณ์ และต้องการเชื่อมโยงด้านธุรกิจซื้อ - ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด , พันธุ์ข้าว ,ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ,ยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าวัชพืช

 

 ............................................................................................................................................

 

                                         การร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

                         รายชื่อแกนนำสหกรณ์ฯทุกประเภทในจังหวัดน่าน

                             ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้นำสหกรณ์   รุ่นที่ 1

                          ระหว่างวันที่  28 – 30 พฤศจิกายน 2546  ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 ........................................................................................................................................................................

ลำดับที่               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง                                     สังกัด

  

1.           นางนฤมล         หลวงหาญ         ผู้จัดการ                        สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด

2.           นางจรรยา          ศรีพลพรรค     ประธานกรรมการ       สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด  

3.           นายอุดม         เกสโรทยาน       รองประธานกรรมการ  สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด

4.           นายจำเนียร     ใจคง                 เลขานุการ                     สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด

5.          นายเกียรติชาย   ทิพย์บุญศรี      กรรมการ                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด

6.          นายวินัย          หารต๊ะ               ประธานกรรมการ         สหกรณ์ออมทรัพย์ จนท.สหกรณ์น่าน

7.           นายวิโรจน์        ใบยา              ประธานกรรมการ        สกก.ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด

8.           นายจิตร           เสียงกอง          ประธานกรรมการ        สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง  จำกัด

9.          นายเดี่ยว           ปาฟอง              ผู้ตรวจสอบกิจการ        สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด

10.         นายดำเนิน      บุญชูภักดิ์         ผู้จัดการ                          สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น  จำกัด

11.         นายเสริม         คำนวณ              ประธานกรรมการ       สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

12.         นางดวงเดือน    ขัติยเนตร        ผู้จัดการ                         สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

13.         นายสุรพล        แก้วใหม่          รองประธานกรรมการ     สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด

14.         นายเสนอ        สลีอ่อน             ประธานกรรมการ          สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด

15.        นายสมยศ        ภิราญคำ           ประธานกรรมการ         ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด

16.         นางอำไพ       สิงหบุตร            ผู้จัดการ                     ชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด

17.        นายสนอง        คำชั่ง                  เลขานุการ              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด

 

                                                    รายนามผู้นำสหกรณ์(ชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน)

                         ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่แทนองค์กรสมาชิก ICA  ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

                                                     ระหว่างวันที่  28 พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม   2547

 ....................................................................................................................................................................................

ลำดับที่               ชื่อ – สกุล                         ตำแหน่ง                                    สังกัด  

...................................................................................................................................................................................

  1.           นายวินัย          หารต๊ะ             ประธานชมรมสหกรณ์ฯ   สอ.จนท.สหกรณ์น่าน  จำกัด

  2.           นายวิชัย           เต็งรัตน์ล้อม     รองประธานชมรมฯ        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด  

  3.          นายรังสรรค์      คำยอด            รองประธานชมรมฯ          สหกรณ์การเกษตรแม่จริม   จำกัด

  4.          นางนฤมล      หลวงหาญ          กรรมการ                            สหกรณ์การเกษตรปัว  จำกัด

  5.          นางจรรยา       ศรีพลพรรค        กรรมการ                          สหกรณ์การเกษตรเมือง่าน จำกัด

  6.         นางอำไพ      สิงหบุตร                กรรมการ                           ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด

  7.         นายอนุชาติ    อักษร                    กรรมการ                           สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด

  8.         นายรัน       น้ำสา                         กรรมการ                            สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด

  9.          นายเสริม    คำนวณ                    กรรมการ                            สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

10.        นายยงยุทธ    พังยะ                     กรรมการ                            สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

                                                   กิจกรรมอื่น ๆ  ในจังหวัดน่าน

          

                 ทางชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์แต่ละประเภทที่เป็นสมาชิกของชมรม

 โดยได้เรียนเชิญส่วนราชการในจังหวัดน่าน คือ สนง. สหกรณ์จังหวัดน่าน สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน(กษ) สนง. ตรวจบัญชีสห-

กรณ์น่าน และกลุ่มสตรีสหกรณ์เข้าร่วมการแข่งขันด้วยทุกครั้ง  การจัดการแข่งขันจะจัดช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

              การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติในเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี ของแต่ละสหกรณ์ และร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดกิจกรรมที่ส่วนกลาง ตามความเหมาะสม

   

              และขณะนี้ทางชมรมสหกรณ์น่าน  กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน  ให้การสนับสนุน

การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอยู่ 

              

               

  

        ………โปรดติดตามความก้าวหน้าของชมรมจะเรียนให้ทราบเป็นระยะต่อไป……….

                                    นายวินัย     หารต๊ะ   ประธานชมรมสหกรณ์น่าน

                                                  [email protected]

                                                      08 - 1952 -8995

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 จากชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  สู่...  สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  

 

           เมื่อศุกร์ที่  26  กันยายน 2551  ที่ผ่านมาได้มีการประชุมชมรมสหกรณ์น่าน 

เพื่อรับทราบแนวทางในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ของจังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  จากการออกหนังสือเชิญ     และประสานงานโดยนายวินัย 

 หารต๊ะ ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  ซึ่งแกนนำสหกรณ์ในจังหวัดน่านที่

เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยประธานกรรมการ   ผู้จัดการสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 ผู้แทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัดน่าน  เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คัดเลือกมาจากตัวแทน

สหกรณ์ทั้ง  5  ประเภทในจังหวัดน่าน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร จำนวน  21 แห่ง  สหกรณ์

ออมทรัพย์  จำนวน 3  แห่ง   สหกรณ์บริการ จำนวน    แห่ง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

จำนวน   2  แห่ง    รวมทั้งหมด  29  สหกรณ์ โดย มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ  จำนวน  41 คน 

                       การประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.09 น. เป็นต้นไป โดยนายวินัย  หารต๊ะ

ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์น่าน ทำหน้าที่ประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

เนื้อหาหลัก ๆ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของชมรม

สหกรณ์จังหวัดน่าน ให้ที่ประชุมได้รับทราบพอสังเขป  ส่วนแนวทางในการ

จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์  จันทร์เงียบ หัวหน้า

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสหกณณ์ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

และประธานฯ การประชุมได้ร่วมกันชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และขั้นของการจัด

ตั้งสันนิบาตสหกรณ์  โดยมีเป้าหมายสำคัญของการจัดตั้ง คือ เป็นเวทีความร่วม

มือในการพัฒนาสหกรณ์ ในด้าน... 

                1.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์(คน)

                2.  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์(การจัดการ)

               3.  ด้านการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์(ธุรกิจ)

               4.  ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์(ขบวนการ

                    สหกรณ์)

ส่วนวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ จังหวัด  เพื่อ...

               1. เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและรวมตัวของสหกรณ์

ทุกประเภทในจังหวัดน่าน

               2. เพื่อส่งเสริมเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างผู้นำสหกรณ์และเจ้าหน้า-

ที่สหกรณ์ ในการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

               3. เพื่อส่งเสริมให้เป็นเวทีเชื่อมโยงธุรกิจ

               4. เพื่อส่งเสริมให้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ในการติดต่อ

ประสานงานกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

อื่น ๆ

                ในการประชุมครั้งนี้ ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  ได้แจ้งต่อที่

ประชุมว่าขณะนี้ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดน่านมีอยู่ทั้งหมด 68 แห่ง ประกอบ

ด้วย สหกรณ์การเกษตร 48 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์  10 แห่ง  สหกรณ์ร้านค้า  1 

 แห่ง  สหกรณ์บริการ  6  แห่ง และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 3 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์

ทั้ง  68  แห่ง  จำนวน  112,743  คน  ส่วนชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน  ได้เริ่มก่อตั้ง

ครั้งแรก เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2546    มีฐานะทางการเงิน  ณ วันที่  26  กันยายน

2551  จำนวนเงิน  25,514.03 บาท  นอกจากนั้น  ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้

เปลี่ยนชื่อชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านเป็นสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน โดยให้คณะ

กรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านชุดปัจจุบัน ทำหน้าที่ไปจนถึงวันที่ 30  ตุลาคม

2551  ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ในการจัดตั้งฯ และจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ตามตามแนวทางการจัดตั้งของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย  จะมีการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ  ในการประชุมใหญ่จะ

จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม

2551  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

             การประชุมฯ ครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรใน

จังหวัดน่าน  ที่จะเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

และยั่งยืน จำนวน  7 แห่ง  ได้แก่  1. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง  จำกัด   2.

สหกรณ์การเกษตรภูเพียง  จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรสองแคว จำกัด  4. สหกรณ์

การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา  จำกัด  5. สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด   6.

สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด  และ 7. สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด

ซึ่งตามแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวนี้  สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทยให้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัด อย่างน้อย 3  สหกรณ์

แต่ไม่เกิน  5  สหกรณ์  

             นอกจากนั้น ที่ประชุมฯได้เสนอคัดเลือกคณะทำงาน " ผู้ประสานงานแก้-

ไขปัญหาหนี้สินเกษตร " ระดับจังหวัด  จำนวน  5 คน  ได้แก่  1. นางสมปรารถนา

ไชยวุฒิ นักวิชการสหกรณ์ 7 ว. จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  2.นายสมเจนต์

คำเขื่อน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย   3. นายอัครพล   มุขเพชร 

พนักงานบริหารสินเชื่อ  ระดับ  9    ตัวแทนจากสำนักงาน  ธกส.  จังหวัดน่าน

4. นายประเสริฐ  นวลคำ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด และ

5. นายรังสรรค์  คำยอด  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด และเรื่องสุดท้าย

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่  7  ขึ้น

ในวันเสาร์ที่ 29  พฤศจิกายน 2551  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน  โดยจะได้เรียน

เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ   การประชุม

ได้ดำเนินมาจนถึงเวลา  12.30  น.  ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทน

สหกรณ์ทุกประเภทที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ขอบคุณผู้แทนสันนิบาตสหกรณแห่ง

ประเทศไทยและผู้ร่วมประชุมทุกคนแล้วจึงได้ปิดการประชุมฯ

 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                        จากชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน   สู่......สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 

การประชุมใหญ่จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30 ตุลาคม 2551  ที่ผ่านมาได้มีการประชุมใหญ่การจัดตั้ง 

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ของจังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

จากการออกหนังสือเชิญ   และประสานงานโดยนายวินัย    หารต๊ะ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์

การเกษตรท่าวังผา จำกัด และประธานกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน ซึ่งผู้แทนสหกรณ์

แต่ละประเภทในจังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ในวันนี้ประกอบด้วยประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์

จังหวัดน่านเข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คัดเลือกมาจากตัวแทนสหกรณ์ทั้ง

5  ประเภทในจังหวัดน่าน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร จำนวน  20 แห่ง  สหกรณ์ออมทรัพย์

จำนวน 4  แห่ง   สหกรณ์บริการ จำนวน    แห่ง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจำนวน  2 แห่ง

รวมทั้งหมด  29  สหกรณ์  โดย มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ  จำนวน  31 คน 

                      การประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.29 น. เป็นต้นไป โดยนายวินัย หารต๊ะ

ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ได้ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว

หลังจากเปิดการประชุมใหญ่ ได้มีการเสนอชื่อให้มีผู้มาทำหน้าที่ประธานในการ

ประชุมใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯได้เสนอชื่อนายวินัย  หารต๊ะ ให้ทำหน้าที่

ประธานในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ฯจนเสร็จการ ซึ่งประธานในที่ประชุมได้กล่าว

สรุปผลการดำเนินงานของชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านให้ที่ประชุมได้รับทราบพอ

สังเขป โดยได้แจ้งเหตุผลที่ทางชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านได้มีการประชุมฯ เมื่อ

วันที่ 26 กันยายน 2551 ที่ผ่านมาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อจากชมรมสห

กรณ์จังหวัดน่านเป็น "สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน" และคณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จังหวัดน่านก็ได้ทำหน้าที่มาจนถึงวันประชุมใหญ่ในวันนี้

                  หลังจากนั้นที่ประชุมใหญ่ได้ร่วมกันร่างข้อบังคับของสันนิบาตสห-

กรณ์จังหวัดน่านร่วมกัน เสร็จแล้วได้มีการยกร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จัง

หวัดน่านว่าด้วยการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  ซึ่งเนื้อหา

สำคัญอยู่ที่การได้กำหนดอัตราส่วนของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

น่านว่าให้มีจำนวน 9  คน โดยมีอัตราส่วนของสกรณ์ภาคเกษตร จำนวน  6  คน

และสหกรณ์นอกภาคเกษตร จำนวน  3  คน และให้อยู่ในตำแหน่งวาระ  2 ปี 

ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดแรก(ชุดก่อตั้ง) ประกอบด้วย

                                      สหกรณ์ภาคเกษตร  6  คน ได้แก่

    1.  นายประเสริฐ นวลคำ     ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

    2.  นายวินัย    หารต๊ะ          ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา  จำกัด

    3.  นายรังสรรค์   คำยอด     ผู้จัดการ  สหกรณ์การเกษตรแม่จริม  จำกัด

    4.  นายอนุชาติ   อักษร        ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด

    5.  นายศักดา      ศรีเทพ       ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด

    6. นายธนกร      เสนนันต๊ะ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด

                                       สหกรณ์นอกภาคเกษตร  3  คน ได้แก

     1. นายวิชัย   เต็งรัตน์ล้อม       ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

     2. พ.ต. บุญยืน  มณีจันสุข      ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สุริยพงษ์ จำกัด

     3. นางนฤมล  หลวงหาญ       ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านร้องสามัคคี จำกัด

                            หลังจากที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

ครบ 9 คน แล้วตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ก็ให้คณะกรรมการเลือก

ตั้งกันเอง เป็นประธานกรรมการ 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ 2 คน  เลขา

นุการ  1 คน และเหรัญญิก  1  คน  ซึ่งผลการเลือกตั้งกันเองให้ดำรงตำแหน่ง

สำคัญ 5  ตำแหน่ง  ประกอบด้วย

       1. นายประเสริฐ  นวลคำ  เป็น  ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

       2. นายธนกร   เสนนันต๊ะ          รองประธานกรรมการฯ  คนที่  1

       3. พ.ต.บุญยืน  มณีจันสุข          รองประธานกรรมการฯ  คนที่  2 

       4. นายวินัย     หารต๊ะ                กรรมการเลขานุการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

       5. นางนฤมล   หลวงหาญ         กรรมการเหรัญญิก

                 จากนั้นที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาต

สหกรณ์จังหวัดน่าน  จำนวน  3  คน ประกอบด้วย

        1. นางพิมพ์ฉวี  เทพเสน  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด

        2. นายยงยุทธ  พังยะ        ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด

        3. นายวุฒิไกร ดวงพิกุล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรภูเพียง จำกัด

                และได้เรียนเชิญ หรือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาสันนิบาต

สหกรณ์จังหวัดน่าน ประกอบด้วย

        1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน                เป็นประธานที่ปรึกษาฯ

        2.  สหกรณ์จังหวัดน่าน                      เป็นที่ปรึกษาด้านสหกรณ์

        3.   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีฯ

        4. นายสมเกียรติ   ส่วนบุญ นวส. 7 ว.  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

        5. ประธานหอการค้าน่าน                    เป็นที่ปรึกษาด้านการค้า

        6. พาณิชย์จังหวัดน่าน                         เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด

                ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน มีเป้าหมายสำคัญของการจัดตั้ง

คือ เป็นเวทีความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ ในด้าน... 

                1.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์(คน)

                2.  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์(การจัดการ)

                3.  ด้านการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์(ธุรกิจ)

                4.  ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์(ขบวนการ

                    สหกรณ์)

ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  เพื่อ........

               1. เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและรวมตัวของ

สหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน

               2. เพื่อส่งเสริมเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างผู้นำสหกรณ์และเจ้า-

หน้าที่สหกรณ์ ในการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

               3. เพื่อส่งเสริมให้เป็นเวทีเชื่อมโยงธุรกิจ

               4. เพื่อส่งเสริมให้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ในการ

ติดต่อประสานงานกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานอื่น ๆ

                จากนั้นที่ประชุมใหญ่ได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรม หรือแผนการ

ดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านไว้  4  ด้าน  ได้แก่.......

               1. การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี

 ซี่งในปีนี้จะจัดเป็น ครั้งที่ 7/2551 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ระหว่าง

เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนน่านปัญญานุกูล  อำเภอภูเพียง

จังหวัดน่าน ซึ่งจะมีสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมทำการแข่งขัน ร่วมกับหน่วย

งานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

น่าน โดยจะได้เรียนเชิญสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานครั้งนี้

ด้วย

               2. กิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ ของคณะกรรมการ

ดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเจ้า-

หน้าที่สหกรณ์ร่วมกันในหลักสูตร  "เทคนิดการบริหารจัดการสหกรณ์แบบ

มีส่วนร่วม " ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 นี้  และจะจัดให้มีหลัก

สูตรอื่น ๆ  อีกในโอกาสต่อไป โดยขอรับการสนับสนุนด้านวิทยากรผ่านทาง

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไป

               3.  การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทในจัง-

หวัดน่าน และต่างจังหวัด

               4.  การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกัน และวิทยบันเทิงฯร่วมกัน

ในโอกาสที่เหมาะสมฯ                      

                  สำหรับที่ทำการของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ที่ประชุมใหญ่

ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติเลือกให้ตั้งอยู่ที่ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด 

เลขที่ 26/1 ถนนสุมนเทวราช ซอย 1  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

รหัสไปรษณีย์  55000  โทร. 0-5471-0748  เป็นศูนย์ประสานงานฯ

             ส่วนเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ข้อบังคับ

ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านในบทเฉพาะกาล  ให้โอนสหกรณ์ที่เป็นสมา-

ชิกชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านอยู่แล้ว เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100  บาท และค่าบำรุงฯ สันนิบาตสห-

กรณ์ 100  บาท ในปีแรก ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  29 สหกรณ์ ได้แก่...

              1.   สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน  จำกัด

              2. สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง  จำกัด

              3. สหกรณ์การเกษตรนาน้อย  จำกัด

              4.  สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา  จำกัด

              5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา  จำกัด

              6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด

             7. สหกรณ์การเกษตรสันติสุข  จำกัด

             8. สหกรณ์สวนสักน่าน   จำกัด

              9. สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น  จำกัด

            10. สหกรณ์การเกษตรภูเพียง จำกัด

            11. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จำกัด

           12. สหกรณ์การเกษตรแม่จริม  จำกัด

           13. ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด

           14. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด

          15. สหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จำกัด

          16. สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง  จำกัด

           17. สหกรณ์การเกษตรสถาน  จำกัด

          18. สหกรณ์การเกษตรปัว  จำกัด

          19. สหกรณ์บริการศูนย์ภูฟ้า  จำกัด

          20. สหกรณ์เดินรถนันทบุรี   จำกัด

          21. สหกรณ์การเกษตรกองควาย  จำกัด

          22.  สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง  จำกัด     

         23. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. น่าน จำกัด

         24. สหกรณ์การเกษตรสองแคว  จำกัด

         25. สหกรณ์บริการศุภนิมิตรท่าวังผา  จำกัด

         26. สหกรณ์ออมทรัพย์สุริยพงษ์ จำกัด

         27. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 15 จำกัด

         28. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านร้องสามัคคี จำกัด

         29.  ร้านสหกรณ์นครน่าน  จำกัด 

 

           ส่วนเรื่องอื่น ๆ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเชิญชวนให้สหกรณ์ทุก

ประเภทแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2551 ที่จะถึงนี้ด้วย นายเพิ่มศักดิ์   มโนวงค์  ได้เสนอ

แบบรายงานการเชื่มโยงเครือข่ายการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  นายสมเกียรติ 

ส่วนบุญ  นวส. 7 ว. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้แจ้งให้สหกรณ์ภาค

เกษตร จำนวน 26 แห่ง และนอกภาคเกษตร จำนวน 10  แห่ง  ที่ค้างชำระ

ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้ที่ประชุมได้รับทราบ และ

ประธานการประชุมได้กำชับให้สหกรณ์ฯที่ค้างชำระค่าบำรุงฯ ดังกล่าว

ให้รีบดำเนินการชำระโดยด่วน และศักดา  ศรีเทพ  ประธาน กก. สกก.

บ้านหลวง และเลขานุการสมาพันธ์ผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน ได้กล่าว

ชี้แจงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุด และมาตรการรับจำนำข้าวโพด

กับ อคส. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

          การประชุมได้ดำเนินมาจนถึงเวลา  12. 15 น. เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ

เรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม  ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนสหกรณ์

ทุกประเภทที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  ขอบคุณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ประชุมฯ  และอุปกรณ์ฯ ต่าง ๆ ในการ

ประชุมครั้งนี้อย่างเหมาะสมแล้วจึงได้ปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ครั้งที่ 1 ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน.

 

.................................................................................................................................................................................................................

ข้อบังคับ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 ******************

 

หมวดที่  1  ทั่วไป

 

                                เพื่อให้การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย  ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และให้เกิดความคล่องตัว ชัดเจน ตลอดจนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  จึงได้กำหนดข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านไว้  ดังนี้

                                ข้อ 1. ข้อบังคับนี้  เรียกว่า  ข้อบังคับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  

                                ข้อ  2. ในข้อบังคับนี้

                                  “ สมาชิก ”  หมายถึง  สหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน ซึ่งได้แก่ สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์บริการ  สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงสหกรณ์ทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

                                 “  คณะกรรมการ ”  หมายถึง คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

                                 ข้อ 3. สถานที่ตั้งของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  ตั้งอยู่เลขที่ 26/1 ถนนสุมนเทวราช ซอย 1(สวนตาล)   ตำบลในเวียง   อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

                                ข้อ  4  ข้อบังคับฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.. 2551  เป็นต้นไป

 

หมวดที่ 2  วัตถุประสงค์

                                 ข้อ 5. สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

        5.1 เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและการรวมตัวของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน

                                        5.2 เพื่อส่งเสริมให้เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างผู้นำสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

                                       5.3  เพื่อส่งเสริมให้เป็นเวทีเชื่อมโยงธุรกิจ

                                       5.4  เพื่อส่งเสริมให้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ในการติดต่อประสานงานกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

  

                                                                                           หมวดที่ 3   คุณสมบัติของสมาชิก และสิทธิของสมาชิก  

                                 ข้อ 6. สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน   มีสมาชิก คือ สหกรณ์ทุกประเภท  ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่ มีพื้นที่ดำเนินงานและตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบสหกรณ์

                                 ข้อ 7. การเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  สหกรณ์ที่เห็นชอบตามหลักการในการจัดตั้ง และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ เงื่อนไข มติที่ประชุมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ซึ่งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าสหกรณ์ละ  100.00   บาท (หนึ่งร้อยบาท)

                                ทั้งนี้การเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ที่จะเข้าเป็นสมาชิก

                                ข้อที่  8  สหกรณ์สมาชิกที่ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านแล้ว จะต้องชำระค่าบำรุงรายปี ให้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ปี ละ  100.00  บาท (หนึ่งร้อยบาท)

                                ข้อที่  9. สหกรณ์สมาชิกที่ได้ผ่านการรับรองจากสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านแล้ว จะได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ   ดังนี้

                                               9.1 การให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้แทนสหกรณ์สมาชิก

                                                 9.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาสหกรณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ และบุคลากรของสหกรณ์

                                                9.3 การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ของศูนย์รัชนีแจ่มจรัส

                                                9.4 การสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเห็นสมควร หรือจะได้พิจารณาเป็นคราว ๆ ไป

                               

หมวดที่  4   การดำเนินงาน

 

                                ข้อที่  10. การดำเนินงานต่าง ๆ ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เช่น โครงสร้างการบริหารงาน  การเลือกตั้ง  การประชุม  การดำเนินงาน  การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงิน  การบัญชี  การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษา เป็นต้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ๆ

                               ข้อที่ 11 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก 

                                                 ให้สหกรณ์สมาชิกแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการฯ 1 คน และผู้จัดการ หรือฝ่ายจัดการ 1 คน รวมเป็น 2 คน เป็นผู้แทนสหกรณ์ในสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน เพื่อทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นและนำมติ/ข้อยุติจากที่ประชุมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน เสนอต่อคณะกรรมการฯ สหกรณ์ต้นสังกัด

                             ข้อที่ 12  คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

                                    ให้มีคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน จำนวน  9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน ,รองประธาน  2  คน, เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ  1 คน  และกรรมการอื่นอีก  4  คน  โดยมาจากสหกรณ์ภาคเกษตร  6  คน และนอกภาคเกษตรภาคละ  3   คน

                            ข้อที่ 13 การเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

                                    ให้เลือกจากผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในข้อ  11  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมของผู้แทนสมาชิกจะเห็นสมควร

                             ข้อที่ 14  ระเบียบหรือข้อกำหนดในการทำงาน

                                    ให้คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  ออกระเบียบหรือข้อกำหนดหรือแนวทาง นโยบายการทำงาน เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน  ทั้งนี้ ต้องให้ที่ประชุมผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเห็นชอบ หรือรับทราบแล้วแต่กรณี              

                            ข้อที่  15. คณะทำงาน

                                    คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน สามารถแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และนโยบายหรือแผนงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน เช่น คณะทำงานงบประมาณ(หารายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย) คณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะทำงานความร่วมมือทางธุรกิจ  เป็นต้น  ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการดำเนินงาน                     

                          ข้อที่  16. ที่ปรึกษา

                                  คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านได้ ตามที่เห็นควร  เพื่อขอคำปรึกษาในการทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาควรเป็นผู้ที่มีคุณงามความดี ความรู้ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และควรแจ้งที่ประชุมผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทราบ

                           ข้อที่ 17. การประชุม

                                 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามคราวที่มีกิจธุระจำเป็น สำหรับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ร่วมกันได้ภายใต้แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์สมาชิกสามารถกำหนด และถือปฏิบัติใช้ร่วมกันได้

                                 ประธานกรรมการ หรือกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน สามารถเข้าร่วมประชุมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือหรือกำหนดนโยบายในการดำเนินกิจกรรม หรือพัฒนาสหกรณ์ร่วมกันได้ ซึ่งจะได้กำหนดไว้ในแนวทางการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านต่อไป

                          ข้อที่ 18. งบประมาณ  สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  อาจมีรายได้ ดังนี้

                                    18.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าบำรุงรายปีจากสหกรณ์สมาชิก ให้เป็นไปตามสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านกำหนด

                   18.2 เงินได้จากการดำเนินกิจกรรม หรือเงินตอบแทนในการดำเนินโครงการ

                                   18.3 เงินบริจาค หรือรายได้อื่น ๆ

                                   18.4  เงินสนับสนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเห็นสมควร

                                  สำหรับการบริหารงบประมาณ ที่ประชุมผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเป็นผู้อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี  ตามที่คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านนำเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้แทนสหกรณ์สมาชิกอาจแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือให้คำปรึกษาในการบริหารงบประมาณของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านได้

                                                  18.5 ให้วันที่ 30   กันยายนของทุกปีเป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน   

  การจัดทำบัญชี  การเบิกจ่าย  การรายงานการใช้จ่าย หรือการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกกำหนด

                      ข้อที่ 19. คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อาจให้ข้อเสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาหารือในการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านได้                        

 

บทเฉพาะกาล

                      ข้อที่ 20. ให้สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์จังหวัดน่านเดิม  โอนเข้ามาเป็นสมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านได้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำรุงในปีแรก

 

                    

 

(นายประเสริฐ  นวลคำ)

ประธานกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 

 

(นายวินัย            หารต๊ะ)

เลขานุการ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 

................................................................................................................................................................................................................................

 

ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

ว่าด้วย การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 พ.ศ. 2551

***************************

 

                                ตามที่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  ได้เกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน   ได้มีมติเห็นชอบให้บรรดาสหกรณ์ในจังหวัดน่าน รวมตัวกันจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาสหกรณ์ในจังหวัดน่าน นั้น

มติที่ประชุมผู้แทนสหกรณ์สมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้กำหนดระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ว่าด้วย  การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ไว้ ดังนี้

                                ข้อ 1. ระเบียบนี้  เรียกว่า  ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  ว่าด้วย การดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน พ.ศ. 2551

                                ข้อ 2. ระเบียบนี้  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

                                ข้อ 3. ให้ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน รักษาการตามระเบียบนี้

                                กรณีที่ต้องวินิจฉัยเพื่อตีความตามระเบียบนี้  ให้ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านเป็นผู้วินิจฉัย  คำวินิจฉัยดังกล่าว  ให้เป็นที่สุด

                                ข้อ 4. บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน

                                ข้อ 5. สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

                                           (1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

                                           (2) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์

                                            (3) ด้านการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์

                                            (4) ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์

                                ข้อ 6. สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

                                            (1) มีสหกรณ์ (ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่) ในจังหวัดน่านปัจจุบัน เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 สหกรณ์ร่วมกันก่อตั้ง

                                            (2) มีที่ทำการ หรือสำนักงานเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

                                            (3) มีแผนดำเนินงานกิจกรรมประจำปี

                                            (4) สหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง                             

                              ข้อ 7.สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  มีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ  5 และอำนาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึงข้อต่อไปนี้

                                        (1) ประสานงานระหว่างสหกรณ์ในจังหวัด สันนิบาตสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        (2) ประสานงานและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจของสหกรณ์

                                                            (3) เป็นตัวแทนในการเจรจา การแก้ปัญหา และการให้คำปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาสหกรณ์

                                       (4) ประสานความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก

                                       (5) ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมอบหมาย

                                ข้อ 8. ให้สหกรณ์สมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพื่อทำกิจการทั้งปวงแทนสหกรณ์ สหกรณ์ละ 2 คน ดังนี้

                                           (1) แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการของสหกรณ์ เป็นผู้แทนสหกรณ์     จำนวน   1  คน

                                           (2) แต่งตั้งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เป็นผู้แทนสหกรณ์       จำนวน  1 คน

                                ข้อ  9. ให้มีคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ประกอบด้วย กรรมการซึ่งที่ประชุมของผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจำนวน  9 คน

                                กรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย

                                           (1) ผู้แทนสหกรณ์จากสหกรณ์ภาคการเกษตร              จำนวน  6  คน 

                                           (2) ผู้แทนสหกรณ์จากสหกรณ์นอกภาคการเกษตร     จำนวน  3  คน

                                ให้กรรมการเลือกตั้งกันเองเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน  รองประธานกรรมการจากสหกรณ์ภาคเกษตรหนึ่งคน รองประธานจากสหกรณ์นอกภาคเกษตรหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการอีกหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศ ณ ที่ตั้งสำนักงานให้ทราบโดยทั่วกัน

                                การเลือกตั้งกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

                                ข้อ 10. ให้กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยถือตามรอบปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านเป็นวาระการดำรงตำแหน่ง

                                เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่และเข้ารับหน้าที่

                                กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านเลือกผู้แทนสหกรณ์สมาชิกอื่นขึ้นเป็นกรรมการแทนและให้ผู้ซึ่งรับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

                                ข้อ 11. คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  มีอำนาจหน้าที่บริหารสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน  ตลอดจนมีอำนาจออกระเบียบหรือข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

                                การออกระเบียบหรือข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของผู้แทนสหกรณ์สมาชิก

                                ข้อ 12. การดำเนินงานต่าง ๆ ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ๆ

                                ข้อ 13. สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน อาจนำข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดทำเป็นตัวอย่าง เพื่อประยุกต์ใช้ได้

                                ข้อ 14. สำนักงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน นั้น อาจใช้สถานที่ของสหกรณ์สมาชิก ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์กลางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้แทนสหกรณ์สมาชิกและความสมัครใจของสหกรณ์เจ้าของสถานที่

                                ข้อ 15 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน อาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

                                          (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงจากสหกรณ์สมาชิก

                                          (2) เงินซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดสรรจากค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ชำระแล้ว ทั้งนี้ เป็นรายโครงการ

                                          (3) เงินได้หรือค่าตอบแทนจากกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ

                                          (4) เงินบริจาค หรือรายได้อื่น ๆ

                                ข้อ 16. ที่ประชุมของผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์สมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดก็ได้

                                ข้อ 17. คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อาจกำหนดประกาศหรือคำแนะนำใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านถือปฏิบัติไปตามนั้น

 

                                                 ประกาศ    วันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2551

 

 

 

(นายประเสริฐ  นวลคำ)

ประธานกรรมการ

                                                                       สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 

 

                             วินัย ที.พี.   ผู้สื่อข่าว นสพ.โคออปนิวส์

                                           ประจำจังหวัดน่านรายงานฯ

 

......................................................................................................................................................................................................................................

 

โครงการสัมมนา

ชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด

ร่วมกับ

สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดน่าน

                                                                                                                                                                        **********

1.             เลขที่โครงการ                 1/2552

2.             ชื่อโครงการ                          เทคนิคการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

3.             เจ้าของโครงการ                  ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 4.           หลักการและเหตุผล  

                         ในภาวะปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ และระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ของโลกปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมทั้งการแข่งขันด้านการบริหารจัดการ อย่างรุนแรง  แหลมคม และเฉียบพลัน โดยมีกระแสการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยส่งเสริม และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการจึงเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับสหกรณ์        และอีกทางหนึ่งภาวะที่มีการเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ  ล้วนเป็นสิ่งท้าทายและกระตุ้นความสามารถของผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยุคใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถรองรับ หรือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีและพัฒนาองค์กรและทีมงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

                         ดังนั้น  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดน่าน โดยชุมนุมสหกรณ์น่าน ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์สมาชิกครั้งนี้ขึ้นมา

 

 5.   วัตถุประสงค์

                        5.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้  เทคนิค และทักษะในการบริหารจัดการองค์กร  เพื่อความพร้อมในการบริหารจัดการและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์

5.2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในการสร้าง

จิตสำนึกในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี สร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกหรือผู้มาใช้บริการ จนเกิดความศรัทธาและความภักดีหันมาใช้บริการธุรกิจกับทางสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

                       5.3   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารคน บริหารงาน บริหารองค์กร บริหารความขัดแย้ง แก้ปัญหา ตัดสินใจ รวมทั้งสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคจากการอบรมในครั้งนี้

 6. ผู้เข้ารับการอบรม

              6.1  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคเกษตร                                      จำนวน    120   คน

              6.2  เจ้าหน้าที่สหกรณ์นอกภาคเกษตร                              จำนวน      20   คน

 

 7. ระยะเวลาในการจัดอบรมฯ และสถานที่

             วันเสาร์ที่  31  ตุลาคม   2552    เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมซิตี้ปาร์ก    อำเภอเมือง   จังหวัดน่าน

 

8.   วิธีการอบรม

                          การบรรยาย  การอภิปราย  และ ระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม

9.    วิทยากร

                          อาจารย์จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 12  จังหวัดพิษณุโลก  และวิทยากรผู้ทรงความรู้และประสบการณ์ในพื้นที่

 

10.   หลักสูตรการอบรมสัมมนา

                       10.1    ความหมายการบริหารการจัดการ                                                   1.30  ชั่วโมง 

                10.2   เทคนิคการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม                                      1.30  ชั่วโมง

                10.3   ธรรมาภิบาล และการสร้างจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์       3.00  ชั่วโมง

 

11.   งบประมาณค่าใช้จ่าย

                  เงินสนับสนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และจากการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่และพนักงานผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  140        คน คนละ   200   บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  28,000  บาท โดยแยกรายละเอียดดังนี้

               11.1    ค่าวิทยากร                                                          เงิน           6,000                 บาท

                   11.2    ค่าห้องประชุม                                                    เงิน           3,000                 บาท

                   11.3    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(อาหารว่าง)             เงิน         13,000                 บาท

                   11.4    ค่าเอกสาร                                                           เงิน            5,000                 บาท

                   11.5     ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมฯ             เงิน           1,000                 บาท      

  

  12.    ผู้รับผิดชอบโครงการ

                     ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน และสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดน่าน  31 แห่ง

  

  13.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้การในบริหารจัดการ สหกรณ์ และใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                       13.2 มีความรู้ ทักษะในด้านการบริหารงาน  บริหารคน การจัดการธุรกิจ  การบริหารการเงิน และบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างดี

                       13.3  สามารถใช้เครื่องมือ และเทคนิคบริหารจัดการ กับหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                       13.4 ได้รับความรู้จากวิทยากร ได้แลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์จากผู้ร่วมสัมมนา ความรู้ในหลักธรรมาภิบาล จนเกิดแนวคิดการแก้ปัญหา และสร้างเครือข่ายของการบริหารจัดการ เพิ่มข้อมูล และองค์ความรู้ เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

 

14.          ผู้เสนอโครงการ

                                               (ลงชื่อ)     อำไพ    สิงหบุตร

                                                          (นางอำไพ        สิงหบุตร)

                                                                        ผู้จัดการ

 15.         ผู้เห็นชอบโครงการ

                     

                                       อนุมัติ       

                                                       (ลงชื่อ)       วินัย  หารต๊ะ

                                                            (นายวินัย            หารต๊ะ)

                                                                 ประธานกรรมการ

                                                            ชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด

                                         กรรมการเลขานุการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 

 

        ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                       

  

โครงการสัมมนา

ชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด

ร่วมกับ

สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดน่าน

                                                                                                                                                                        **********

1.            เลขที่โครงการ                 4/2552

2.            ชื่อโครงการ                          การพัฒนาศักยภาพผู้นำ

3.            เจ้าของโครงการ                  ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

4.            หลักการและเหตุผล  

                         ในภาวะปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ และระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ของโลกปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมทั้งการแข่งขันด้านการบริหารจัดการ อย่างรุนแรง  แหลมคม และเฉียบพลัน โดยมีกระแสการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยส่งเสริม และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการจึงเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับสหกรณ์        และอีกทางหนึ่งภาวะที่มีการเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ  ล้วนเป็นสิ่งท้าทายและกระตุ้นความสามารถของผู้บริหารยุคใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถรองรับ หรือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีและพัฒนาองค์กรและทีมงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

                         ดังนั้น  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดน่าน โดยชุมนุมสหกรณ์น่าน ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์สมาชิกครั้งนี้ขึ้นมา

 

 5.   วัตถุประสงค์

                   5.1  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานสหกรณ์

                   5.2  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้มีความรู้ เข้าใจในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

                   5.3  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ มีทักษะ ในการบริหารงานและตรวจสอบกิจการสหกรณ์

                   5.4   คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำมาบริหารงานสหกรณ์และตรวจสอบกิจการ

 

        6. ผู้เข้ารับการอบรม

                 6.1  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร       จำนวน    170   คน

                 6.2  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตร                   จำนวน      30   คน

 

 7. ระยะเวลาในการจัดอบรมฯ และสถานที่

                  วัน 21-22   ธันวาคม   2552    ที่ห้องประชุม โรงแรมซิตี้ปาร์ค    ต.ดู่ใต้    อ.เมือง  

จ.น่าน  ( จำนวน 2 วัน 1 คืน)

 

8.   วิธีการอบรม

                          การบรรยาย  การอภิปราย  และ ระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม

9.    วิทยากร

                         อาจารย์ประทีป    อินแสง

 

10.   หลักสูตรการอบรมสัมมนา

                       10.1    ภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์                    0.30    ชั่วโมง

                       10.2    บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ      2        ชั่วโมง

                       10.3    การพัฒนาศักยภาพผู้นำ                                                                     3       ชั่วโมง

                       10.4    การบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม                                              3       ชั่วโมง

               10.5    ธรรมาภิบาล และการสร้างจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์       2       ชั่วโมง

 

11.   งบประมาณค่าใช้จ่าย

                      เงินลงทะเบียนของคณะกรรมการดำเนินการเข้ารับการอบรม  จำนวน  200  คน คนละ    800   บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  160,000  บาท โดยแยกรายละเอียดดังนี้

               11.1    ค่าวิทยากร                                                      เงิน          3,000    บาท

                   11.2    ค่าห้องพัก 100 ห้อง ๆ ละ600                     เงิน         60,000    บาท

                   11.3    ค่าอาหาร 3 มื้อ ๆ ละ 115 (345*200)         เงิน         69,000    บาท

                   11.4    อาหารว่าง 4 ครั้ง ๆ ละ 30(120*200)         เงิน         24,000    บาท

                   11.5    ค่าเอกสาร                                                        เงิน          2,000     บาท

                   11.6    ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน           เงิน          2,000     บาท

 

12.    ผู้รับผิดชอบโครงการ

                     ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน และสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดน่าน

 

  13.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1   คณะกรรมการดำเนินการเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่

                       13.2   ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่

                       13.3    คณะกรรมการดำเนินการมีทักษะในการบริหารงาน

                       13.4    คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน

 

14.          ผู้เสนอโครงการ

                                                    (ลงชื่อ)    อำไพ   สิงหบุตร

                                                          (นางอำไพ        สิงหบุตร)

                                                                        ผู้จัดการ

 15.        ผู้เห็นชอบโครงการ

                                      

 อนุมัติ               

                                                   (ลงชื่อ)     วินัย    หารต๊ะ

                                                           (นายวินัย            หารต๊ะ)

                                                                 ประธานกรรมการ

                                                           ชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด

                                         กรรมการเลขานุการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                               

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน 

 

                  สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.39 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี แจ้งรายรับ – รายจ่าย แจ้งผลการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ทั้งในจังหวัด และนอกจังหวัด การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง การกำหนดแผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ สสจ.น่าน ในปีบัญชีใหม่ ซึ่งปีบัญชีทางบัญชีของ สสจ. น่าน ถือเอาวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี อภิวัฒน์ วงษ์สมบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดน่าน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ฯครั้งนี้ ปีนี้มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 สหกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่านเกิดจากการรวมตัวของขบวนการสหกรณ์ทั้ง 5 ประเภท ในจังหวัดน่าน  เดิมก่อตั้งเป็นชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ มาจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2551  ทางชมรมสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมใหญ่และมีมติเปลี่ยนชื่อเป็น “ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ” ตามนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

                     1. เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และการรวมตัวของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน

                     2.   เพื่อส่งเสริมให้เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างผู้นำสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

                     3.   เพื่อส่งเสริมให้เป็นเวทีเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์

4.  เพื่อส่งเสริมให้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน ในการติดต่อประสานงานกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

                    ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 29 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน  123,826 คน และรับเพิ่มในวันประชุมใหญ่อีก 2 สหกรณ์ฯ ในระหว่างปีได้การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน ประกอบด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อ มูลค่า 6,000,000.00 บาท ธุรกิจเงินรับฝาก จำนวนเงิน 188,911,848.00 บาท ซื้อ-ขายสินค้า มูลค่า9,854,416.00 บาท รวมปริมาณธุรกิจที่เชื่อมโยงระหว่างปี 204,766,264.00 บาท  

                   ในรอบปีที่ผ่านมาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์น่าน  จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่านไปแล้ว 3 หลักสูตร ได้แก่  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ, การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และล่าสุดหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ  ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในด้านวิทยากร จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด ส่วนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ร่วมกันไปแล้ว  9 ครั้ง ซึ่งต่อไปครั้งที่ 10 จะจัดขึ้น ณ สนามกีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 15 จำกัด พร้อมกับจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกันทั้งจังหวัด ในวันที่  26 กุมภาพันธ์  2556             

            การประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้  ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ข้อที่  12  ให้มีคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  1 คน รองประธานกรรมการ 2 คน เหรัญญิก  1  คน เลขานุการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก  10  คน โดยมาจากสหกรณ์ภาคเกษตร  10  คน  และนอกภาคเกษตร 5 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ ชุดที่ 2  มีดังต่อไปนี้

                                      สหกรณ์ภาคเกษตร  10  คน ได้แก่

    1.  นายสุทัศน์      อุทธิยา     ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา  จำกัด

    2.  นายเสกสรร    เทพคำ    ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

    3.  นายสัญญา     วงค์สยะ   ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปัว  จำกัด

   4.  นายปรีชา       กาวินุ         ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด

   5.   นายวิโรจน์    ใบยา         ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา  จำกัด

   6.   นายอนุชาติ    อักษร         ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด

    7.  นางพิมพ์ฉวี    เทพเสน    ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด

    8.  นายยงยุทธ      พังยะ         ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสันติสุข  จำกัด

   9.  นายมนต์ชัย      งานมูลเขียว  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด

  10. นางอำไพ          สิงหบุตร    ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด

                                       สหกรณ์นอกภาคเกษตร  5  คน ได้แก

     1. นายวิชัย       เต็งรัตน์ล้อม       ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

     2.  นายวินัย      หารต๊ะ          ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จำกัด

     3.  จ่าสิบเอกโยง   ใจวงค์       ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 15 จำกัด

     4. นางนฤมล      หลวงหาญ   ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านร้องสามัคคี จำกัด

     5.  นายเมืองดี     เชื้อหมอ     กรรมการเหรัญญิก สอ.กำนันผู้ใหญ่บ้านและ อส.บ้านหลวง จำกัด   

 

                หลังจากนั้น คณะกรรมการเลือกตั้งกันเอง เป็นประธานกรรมการ 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ 2 คน เลขานุการ 1 คน และเหรัญญิก  1  คน  ซึ่งผลการเลือกตั้งกันเองให้ดำรงตำแหน่ง สำคัญ 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

       1. นายสุทัศน์         อุทธิยา                                  เป็น  ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

       2. นายวิชัย             เต็งรัตน์ล้อม                       เป็น  รองประธานกรรมการฯ  คนที่  1

       3. นายสัญญา        วงค์สุยะ                               เป็น  รองประธานกรรมการฯ  คนที่  2 

       4. นายวินัย                หารต๊ะ                             เป็น  กรรมการเลขานุการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

       5. นางนฤมล             หลวงหาญ                      เป็น  กรรมการเหรัญญิก

           จากนั้นที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

จำนวน  3  คน ประกอบด้วย

        1. นายอานุภาพ               พุฒตรง           ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนาน้อย  จำกัด

        2. นายสุนทร                  ดอนนันชัย       ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด

        3. นางสาวธัญญ์ฐิตา      วงษ์เรียบวัฒนา  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่จริม  จำกัด

         และได้เรียนเชิญหรือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน

ประกอบด้วย

       1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน                                                  เป็นประธานที่ปรึกษาฯ

       2.  สหกรณ์จังหวัดน่าน                                                        เป็นที่ปรึกษาด้านสหกรณ์

       3. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน                  เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีฯ

       4.  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์               เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบฯ       

       5. ประธานหอการค้าน่าน                                                   เป็นที่ปรึกษาด้านการค้า

        6. พาณิชย์จังหวัดน่าน                                                         เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด

                      7.  นายประเสริฐ   นวลคำ                                                     อดีตประธานกรรมการ สสจ.น่าน เป็นที่ปรึกษาด้านกิจการทั่วไป

 

          ส่วนการกำหนดแผนงาน กิจการ และรูปแบบต่าง ๆ ของ สสจ. น่าน

 

                        ในปีบัญชี 2555 เริ่ม 1 ตุลาคม 2555 สิ้นสุด 30 กันยายน 2556 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน มีเป้าหมายสำคัญของการจัดตั้ง คือ เป็นเวทีความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ ในด้าน... 

                1.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์(คน)

                2.  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์(การจัดการ)

                3.  ด้านการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์(ธุรกิจ)

                4.  ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์(ขบวนการสหกรณ์)  

               ที่ประชุมใหญ่ได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรม หรือแผนการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์

จังหวัดน่านไว้  4  ด้าน  ได้แก่.......

                           1. การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี  ซึ่งในปีนี้จะจัดเป็น ครั้งที่

10  ในวันังคารที่  26  กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะมีสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมทำการแข่งขัน ร่วมกับหน่วยงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน โดยจะได้เรียนเชิญสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย  จัด ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สนามกีฬากองพันทหารม้าที่ 15 อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน และการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2556 ในวันดังกล่าวในช่วงเช้า 

                           2. กิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ ของคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมกันไว้ 1 หลักสูตร และหลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการไว้ 1 หลักสูตร และหลักสูตรของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน(AEC)  รวม 3 หลักสูตร โดยขอรับการสนับสนุนด้านวิทยากรผ่านทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไป

            3. การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดน่าน และต่างจังหวัด

                        4. การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกัน จะจัดในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์  2556  ทำพิธีต่าง ๆ ในภาคเช้า เสร็จแล้วมีการแข่งกีฬาฯในวันเดียวกัน  และวิทยบันเทิงฯ ร่วมกันในโอกาสที่เหมาะสมฯ  

                          การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน ปีนี้ปิดลงในเวลา   12.39 น.      โปรดติดตามรายงานความก้าวหน้า สสจ.น่านในโอกาสต่อไป

 

                                                                                                                                  **********************

 

                                                                                                                                     วินัย ที.พี รายงานฯ

                                                                                                                                   [email protected]

              

 

                         

                   

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ : 22 ก.พ. 2550


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707