วันที่ 7 ธันวาคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 0 คน
 ผู้เข้าชม   0  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหม่
                               

คุณสมบัติของสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อที่ 30 มีดังต่อไปนี้
 1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 2. เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมและมีกิจการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. ตั้งบ้านเรือน และดำเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
 4. เป็นผู้ซื่อสัตย์  มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด  เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่

วันที่ถูกออก

ขั้นตอนการรับสมาชิกใหม่  
      (1) แจ้งชื่อเกษตรกรที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมกลุ่มทราบ
(2) ชี้แจงคุณสมบัติของสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ให้ที่กลุ่มทราบและพิจารณา  
          (3)  ลงมติด้วยคะแนนแบบเปิดเผยโดยการยกมือ
          (4)  หนังสือรับรองจากประธานกลุ่มนำมาเพื่อยื่นความจำนงที่สหกรณ์  แล้วเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะออกไปทำใบสมัคร เพื่อสอบสวนถึงบ้านสมาชิก
         (5) ใบสมัครนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ทุกวันที่  8  ของเดือน

เมื่อผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแล้ว สิ่งที่สมาชิกใหม่จะต้องเตรียมมามีดังต่อไปนี้
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีสมรสแล้ว)  และคู่สมรสต้องเซ็นต์คำยินยอมฯ
 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน (ไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรค)

(5) ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า(ค่าสมัคร) และค่าหุ้นแรกเข้า ดังนี้
      5.1   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                           จำนวน                       50 บาท
      5.2   ค่าหุ้นแรกเข้า                                                       จำนวน                     500  บาท
      5.3 ค่าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครั้งแรก                 จำนวน                     100  บาท
(6)  ทางสหกรณ์ฯจะออกสมุดคู่บัญชีเงินกู้และสมุดคู่บัญชีเงินฝากกออมทรัพย์ให้อย่างละ 1 เล่ม
            
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สกก.ท่าวังผา   054-799060 ต่อ 608


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707