วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
Home ฝ่ายจัดการสหกรณ์
by cooptp

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

 • นงเยาว์ เมืองคำ
  ผู้จัดการใหญ่
  • มาลี ภิราญคำ
   รองผู้จัดการ
   • ฝ่ายสินเชื่อ
    • กิ่งแก้ว ใบยา
     ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
     • ชุมพล ท้าวฮ้าย
      เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
      • อวยชัย พุฒหมื่น
       เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
       • พิมพิกา บัวอิ่น
        เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
   • ฝ่ายบัญชี-การเงิน
    • พวงผกา ขจรกิตติศักดิ์
     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
     • พจนาฏ ฆะปัญญา
      เจ้าหน้าที่การเงิน
      • นัดดา ท้าวฮ้าย
       เจ้าหน้าที่การเงิน
     • ลำไย โพธิรังสิยากร
      เจ้าหน้าที่บัญชี
      • ประภาพร ศิริรัตน์
       เจ้าหน้าที่บัญชี
   • ฝ่ายสำนักงาน
    • ชนิดาภา ตุนาค
     ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
     • อรัญญา สุปินะ
      เจ้าหน้าที่ธุรการ
      • วราพร ปัญญาโรจนกุล
       พนักงานบริการ
       • ประจวบ อริยะกอง
        ยามรักษาความปลอดภัย
     • ชยณัฐ นิรันรัตน์
      เจ้าหน้าที่รายการสถานีวิทยุ
      • ศุภกฤต ทะนิต๊ํะ
       นักการภารโรง
   • ฝ่ายการตลาด
    • ทัศนีย์ จันต๊ะยอด
     ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
     • ศิรินา กาวิชา
      เจ้าหน้าที่การตลาด
      • ยุทธภัทร ปาทิ
       พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า
       • สมบูรณ์ หนูพุฒิ
        พนักงานขนส่งสินค้า
   • ฝ่ายแปรรูป-โรงงาน
    • ณรงค์น้อย เปาป่า
     ผู้จัดการฝ่ายแปรรูป-โรงงาน
     • โยธิน คำหว่าง
      ยามรักษาความปลอดภัย
   • ฝ่ายสถานีบริการ
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    • บรรณวตี พงษ์สุภษะ
     ผู้จัดกาฝ่ายสถานีบริการน้ำมัน
     • วัชรินทร์ ปัญญา
      เจ้าหน้าที่ประจำสถานีน้ำมัน
      • ณิชนันทน์ สุฤทธิ์
       พนักงานจ่ายน้ำมัน
       • ดวงพร นามศรีลี
        แม่บ้านสถานีบริการน้ำมัน
      • ดอน ขัติยศ
       พนักงานจ่ายน้ำมัน
       • Titleอธิวัฒน์ วรขัตธ์
        พนักงานจ่ายน้ำมัน
      • รัชดาภรณ์ ใจทิศ
       เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
       • นันทพงศ์ เวชสม
        พนักงานจ่ายน้ำมัน
      • รัชนีย์พร ใจรักษา
       เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
       • ปนัดดา ทำความชอบ
        พนักงานจ่ายน้ำมัน
       • ทองเปรียว อุดมสุข
        พนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน
    • สิริวัฒน์ สุทธหลวง
     รองผู้จัดกาฝ่ายสถานีบริการน้ำมัน
     • สุวิชช์ สิทธิ
      พนักงานขับรถส่งน้ำมัน
      • กาญจนา สุทธหลวง
       พนักงานจ่ายน้ำมัน
      • จิรัชญา ปาโน
       พนักงานจ่ายน้ำมัน
       • พยนต์ อโนทัย
        ยามรักษาความปลอดภัย

รายชื่อฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการ  เป็นผู้รับนโยบายจากฝ่ายบริหารของสหกรณ์ฯ  มาปฏิบัติงานตามแผนงานการดำเนินงาน  โดยคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้กำกับดูแล มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  จำนวน 41 คน  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสหกรณ์จำนวน 32 คน เจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2  ปี จำนวน 2 ราย  และลูกจ้างชั่วคราวรายปี จำนวน 5 ราย ดังนี้

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1นางนงเยาว์ เมืองคำผู้จัดการใหญ่
2นางมาลี ภิราญคำรองผู้จัดการใหญ่
3นางพวงผกา ขจรกิตติศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
4.นางพจนาฏ ฆะปัญญาเจ้าหน้าที่การเงิน
5นางนัดดา ท้าวฮ้ายเจ้าหน้าที่การเงิน
6นางลำไย โพธิรังสิยากรเจ้าหน้าที่บัญชี
7นางประภาพร ศิริรัตน์เจ้าหน้าที่บัญชี
8นางกิ่งแก้ว ใบยาผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
9นายชุมพล ท้าวฮ้ายเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
10นายอวยชัย พุฒหมื่นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
11น.ส.พิมพิกา บัวอิ่นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
12นางสาวชนิดาภา ตุนาคผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
13นางสาวอรัญญา สุปินะเจ้าหน้าที่ธุรการ
14นายชยณัฐ นิรันรัตน์เจ้าหน้าที่รายการสถานีวิทยุ
15นางวราพร ปัญญาโรจนกุลพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
16นายศุภกฤต ทะนิต๊ะนักการภารโรง
17นายประจวบ อริยะกองยามรักษาความปลอดภัยสำนักงาน
18นางทัศนีย์ จันต๊ะยอดผู้จัดการฝ่ายการตลาด
19นางสาวศิรินา กาวิชาเจ้าหน้าที่การตลาด
20นายยุทธภัทร ปาทิพนักงานขับรถยนต์บรรทุก
21นายสมบูรณ์ หนูพุฒพนักงานจัดส่งสินค้า
22นายณรงค์น้อย เปาป่าผู้จัดการฝ่ายแปรรูป-โรงงาน
23นายโยธิน คำหว่างยามรักษาความปลอดภัย ฝ่ายแปรรูป – โรงงาน
24นางบรรณวตี พงษ์สุภษะผู้จัดการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
25นายวัชรินทร์ ปัญญาเจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
26นายสุวิชช์ สิทธิเจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
27นายทองเปรียว อุดมสุขเจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง
28นายอธิวัฒน์ วรขัตธ์พนักงานจ่ายน้ำมันฯ สาขาสำนักงานใหญ่
29นางสาวรัชดาภรณ์ ใจทิศพนักงานแคชเชียร์ สาขาสำนักงานใหญ่
30นางสาวรัชนีย์พร ใจรักษาพนักงานแคชเชียร์ สาขาสำนักงานใหญ่
31นางสาวณิชนันทน์ สุฤทธิ์พนักงานจ่ายน้ำมันฯ สาขาสำนักงานใหญ่
32นายนันทพงศ์ เวชสมพนักงานจ่ายน้ำมันฯ สาขาสำนักงานใหญ่
33นางสาวปนัดดา ทำความชอบพนักงานจ่ายน้ำมันฯ สาขาสำนักงานใหญ่
34นายดอน ขัติยศพนักงานจ่ายน้ำมันฯ สาขาสำนักงานใหญ่
35นายสิริวัฒน์ สุทธหลวงผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สาขาบ้านดอนตัน
36นางกาญจนา สุทธหลวงพนักงานจ่ายน้ำมันฯ สาขาบ้านดอนตัน
37นางสาวจิรัชญา ปาโนพนักงานจ่ายน้ำมันฯ สาขาบ้านดอนตัน
38นายพยนต์ อะโนทัยยามรักษาการณ์ฯ สาขาบ้านดอนตัน
39นางดวงพร นามสีลีแม่บ้านสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
40นางสาวจิตรทิวา เมืองคำเจ้าหน้าที่การเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเจ้าหน้าที่ฯ
41นางสาวปุญชรัศมิ์ พุฒหมื่นเจ้าหน้าที่บัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเจ้าหน้าที่ฯ

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

29751

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้